Přejít k obsahu


Vliv metody mesodiencefalické modulace (MDM) na zlepšení zdravotního stavu pacienta

Citace:
ZÁPOTOCKÁ, A., HOUDOVÁ, L. Vliv metody mesodiencefalické modulace (MDM) na zlepšení zdravotního stavu pacienta. Plzeň : MDM Centrum s.r.o., 2013. 137+65+83 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the mesodiencefalic modulation method (MDM) to improvement of the patient health status
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: MDM Centrum s.r.o.
Autoři: Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Lucie Houdová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Jedná se o tři dílčí studie kvantifikace vlivu MDM léčby na zdravotní stav s využitím dat pacientů, konkrétně 1. o studii vlivu (zlepšení) při léčbě chronické bolesti, 2. vlivu na erektilní dysfunkci a 3. zlepšení zdravotního stavu pacienta při léčbě hojená chronických ran v závislosti na zlepšení porušené mikrocirkulace v tkáních. Součástí jednotlivých studií je datová analýza, analýza faktorů a následná kategorizace dat, odhad statistických parametrů a testování hypotéz se závěry o jejich přijetí nebo zamítnutí dle dodaných metodik objednavatele (pro konkrétní léčebné procesy).
Abstrakt EN: There are three sub-studies quantifying the impact of MDM treatment on health status with using patient data, namely the first study is focused on influence (improvement) in the treatment of chronic pain, 2nd on the effect of MDM on erectile dysfunction and 3rd on improving the patient health status in the treatment of chronic wound healing depending on the improvement of impaired microcirculation in tissues. Parts of the individual studies are the data analysis, factor analysis and subsequent data categorization, statistical parameter estimation and conclusions of hypothesis testing in accordance to methodologies by the contracting authority (for specific therapeutic processes).
Klíčová slova

Zpět

Patička