Přejít k obsahu


Analýza a návrh výstupních sestav

Citace:
HOUDOVÁ, L., FETTER, M., BALÁK, O. Analýza a návrh výstupních sestav. Plzeň, ZČU v Plzni : ČNRDD, 2013. 1-46 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and design of output reports
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: ČNRDD
Autoři: Ing. Lucie Houdová Ph.D. , Ing. Miloš Fetter , Ing. Oldřich Balák
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá analýzou dosud užívaných dokumentů z pohledu potřeb jednotlivých účastníků darovacího procesu: Dárcovských center, Koordinačního centra, Work-up centra a Odběrového centra, a to z hlediska vizualizace informací (tiskové sestavy, formuláře) od administrativního přijetí dárce a vyhledávání potenciálního dárce pro konkrétního pacienta až po odebrání krvetvorných buněk dárce a jeho sledování po provedeném odběru. Součástí jsou nově navržené tiskové sestavy a upravené verze používaných dokumentů, pokud toto bylo potřeba (použitý jazyk je dán národní/mezinárodní uživatelností dokumentů). Dílčí část je s ohledem na potřebnost změn z důvodů nové metody vyhledávání věnována formuláři N02 ? Výsledek vyhledávání (List of Potential Donors). Kromě provedené analýzy dokumentů a návrhu tiskových sestav je v této zprávě uveden základní uživatelský manuál pro připravený vizualizační modul aplikace registru RDKD, který byl návazně vyvinut, a jsou zde uvedeny základní technické parametry SW.
Abstrakt EN: This report analyzes the currently used documents from the perspective of the needs of individual participants of transplant process : donor centers, coordination centre , work -up and collection center, in terms of information visualization from the administrative acceptance of donor and potential donors search to hematopoietic stem cell collection. It includes a newly designed print reports and modified versions of documents used if this was necessary (the used language is determined by national/international usability of documents) . Another part is with regard to the need for changes due to the new search methods focused on N02 - Search results ( List of Potential Donors) form . In addition to the analysis of documents and draft printouts in this report gives a basic user manual for registry visualization application module , which was subsequently developed and set out the key technical parameters .
Klíčová slova

Zpět

Patička