Přejít k obsahu


ROLE EUROREGIONŮ V ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH

Citace:
JANEČEK, P. ROLE EUROREGIONŮ V ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Karviná 8. Listopadu 2013. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 295-306. ISBN: 978-80-7248-901-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: ROLE OF EUROREGIONS IN TOURISM DEVELOPMENT IN SOUTHWESTERN BOHEMIA
Rok vydání: 2013
Místo konání: Karviná
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Na poli cestovního ruchu můžeme identifikovat celou řadu subjektů, které ovlivňují jeho rozvoj. Tyto subjekty mohou jednat jak ve veřejném tak i v soukromém zájmu a stejně tak se dopad jejich činností přirozeně liší. V současnosti je kvůli velké konkurenci na trhu a koncentraci sil (ať už finančního charakteru či mocenského charakteru) kladen důraz na kooperaci a sjednocení jednotlivých hráčů v určitou kompaktní strukturu, která bude moci lépe hájit společné zájmy. I když celá řada subjektů nevznikla s primárním cílem participace v rozvoji cestovního ruchu, postupem času se staly činnými aktéry rozvoje turismu a i pro turismus samotný se staly důležitými partnery v regionu. Příspěvek se zaměřuje na analýzu působení euroregionů na rozvoj cestovního ruchu v jihozápadních Čechách. Jako základ pro tvorbu příspěvku sloužily sekundární zdroje informací o regionech a jejich činnostech, které byly doplněny o primární informace získané rozhovory se zástupci jednotlivých regionů. V článku se vychází z teoretických poznatků, které vyústily v praktický pohled na region jihozápadních Čech. Pozornost byla zaměřena na českou část území regionů: Euregia Egrensis, Euroregion Šumava jihozápadní Čechy, Jihočeská Silva Nortica a Evropský region Dunaj-Vltava. Autor se zaměřil jak na historii a vznik zmíněných euroregionů, tak také na jejich činnost v oblasti turismu. Aby mohl být účel každého subjektu splněn je třeba disponovat určitými prostředky. Proto byla v příspěvku také ponechána pozornost financování jednotlivých aktivit se zaměřením na ty aktivity, které ovlivňují cestovní ruch nejvíce. Příspěvek je dalším vstupním materiálem pro výzkum a práci na disertačním tématu autora, které se zaměřuje na destinační řízení a marketing. Pro tyto potřeby je nutné získat informace o všech hráčích ovlivňujících cestovní ruch v destinaci
Abstrakt EN: In the field of tourism we can identify a number of organizations that influence its development. Although a number of these entities were established without the primary goal of participation in tourism development, over time, have become active players in tourism and also for tourism itself became important partners. This paper focus on the effect of Euroregions to tourism development in southwestern Bohemia. It used secondary sources of information about the region and their activities as a basis for this contribution, which were supplemented by primary information obtained through interviews with representatives of each regions. The article focused on both the history and the origin of these Euroregions, as well as their activities. Attention was also granted funding of activities primary in tourism. Contribution is an input material for future research and work on dissertation topic that focuses on destination management and marketing.
Klíčová slova

Zpět

Patička