Přejít k obsahu


Smyslová data a primitivní složka percepční zkušenosti

Citace:
POLÁK, M. Smyslová data a primitivní složka percepční zkušenosti. Filosofický časopis, 2013, roč. 2013, č. mim. č. 2, s. 205-223. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sense-data and Primitive Component of Perceptual Experience
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tématem statě je analýza percepční zkušenosti založená na snaze definovat její primitivní komponentu. Vjemy, o nichž stať pojednává, jsou chápány jako základní jednotky této percepční zkušenosti. Ačkoli se Russellův pojem smyslových dat zdá být značně problematický, poskytuje bohatý materiál pro analýzu přímé percepční zkušenosti a získání přesnějšího obrazu toho, jak tato zkušenost vypadá. Tato stať se pokouší definovat primitivní komponentu subjektivní percepční zkušenosti utvářenou výhradně z vjemů a aktu vnímání. Ve světle moderních znalostí kognitivní psychologie, která však jako taková rezignovala na studium zkušenostní báze, se stať pokouší ukázat, že vjem je jednotka mající nejblíže k reálnému světu. Tato jednotka není konceptuální, je spíše zkušenostní (kvália), okamžitě dostupná a nekorigovatelná.
Abstrakt EN: The topic of this essay is an analysis of perceptual experience based on the effort to define its primitive component. Sensations as discussed in the article are considered to be elementary units of the perceptual experience. Although Russell´s concept of sense-data seems to be highly problematic, it provides rich material for analysis of direct perceptual experience. By looking behind Russell?s metaphysically burdened understanding of sense-data as an objective basis of perceptual experience, we can get more plausible picture of the immediate perceptual experience. Lively debate on direct perceptual experience as a source of knowledge raises the question of how far can be analyzed the experience itself. This paper tries to define the primitive component of subjective perceptual experience that is made up of sensations and the act of sensation exclusively. These sensations are units being closest to the real world. They are nonconceptual, experiential, immediately accessible and uncorrectable.
Klíčová slova

Zpět

Patička