Přejít k obsahu


A Conversion of Regulatory Reports for Internal Users

Citace:
HINKE, J., ZBORKOVÁ, J. A Conversion of Regulatory Reports for Internal Users. In Proceedings of the 22nd International Business Information Management Association. Neuveden: International Business Information Management Association, 2013. s. 531-541. ISBN: 978-0-9860419-1-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Conversion of Regulatory Reports for Internal Users
Rok vydání: 2013
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Jitka Zborková
Abstrakt CZ: Základní funkcí účetnictví je poskytovat uživatelům relevantní informace, nejen pro hodnocení minulé výkonnosti účetní jednotky, ale také jako podporu pro budoucí rozhodování. Je zřejmé, že nelze vyhovět veškerým informačním požadavkům uživatelů účetních informací. Příspěvek se zabývá problematickými aspekty finančního výkaznictví dle českých právních předpisů, které byly identifikovány na základě dotazníkového šetření na úrovni malých a středních podniků. Příspěvek také komparuje tyto problematické oblasti s řešením dle IAS/IFRS a IFRS pro malé a střední podniky a představuje navrhnutou metodu konverze neveřejné účetní závěrky sestavené v souladu s českými právními předpisy pro podnikovým management a podporu rozhodování interních uživatelů.
Abstrakt EN: The basic function of accounting is to provide all its users with reliable data, not only for evaluating the past performance of a business entity, but also for the ability to make right decisions in the future, i.e. to predict the future business condition. It is obvious that all of the information requirements of users cannot be met entirely. This paper deals with the problematical aspects of financial reporting according to the laws of the Czech Republic that were identified by the SMEs´ respondents within a questionnaire survey. The paper also compares these problematical aspects with the solutions of the IAS/IFRS and IFRS for SMEs and presents a proposed method of conversion of financial reporting in accordance with the laws of the Czech Republic to non-regulatory financial statements intended for business management and decision-making by internal users.
Klíčová slova

Zpět

Patička