Přejít k obsahu


Iberské kořeny vědecké revoluce? Nový svět, idea kooperace a proměny raně novověkých epistemologických modelů

Citace:
ČERNÁ, J. Iberské kořeny vědecké revoluce? Nový svět, idea kooperace a proměny raně novověkých epistemologických modelů. Teorie vědy. Theory of Science, 2013, roč. 35, č. 3, s. 443-465. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Iberian Roots of Scientific Revolution? New World, the Idea of Co-operation and Transformations of Early Modern Epistemological Schemes
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se snaží ukázat, jaký vliv mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specifických podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody (expedice, dotazníky) a formy vědění (historiae naturalis, botanické katalogy), které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických epistemologických schémat.
Abstrakt EN: the study wants to point out the role of exploring of the New World by Spaniards in the process of so-called scientific revolution, respectively the changes in scientific practice and theoretical epistemological schemes.
Klíčová slova

Zpět

Patička