Přejít k obsahu


Hodnocení shody identifikace lidských stálých zubů v závislosti na jejich zachovalosti

Citace:
PANKOWSKÁ, A., GALETA, P., ŠMOLÍKOVÁ, L., ŠNEBERGER, J., JURMAN, K. Hodnocení shody identifikace lidských stálých zubů v závislosti na jejich zachovalosti. Česká stomatologie, 2014, roč. 114, č. 1, s. 15-23. ISSN: 1213-0613
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Assessment of agreement in permanent human teeth identification relation to their preservation
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Anna Pankowská , Mgr. Patrik Galeta Ph.D. , Mgr. Lenka Šmolíková , Mgr. Jiří Šneberger , Bc. Kryštof Jurman
Abstrakt CZ: Úvod a cíl: Lidské zuby představují významný determinační znak jedince ve forenzních vědách a zdroj informací o chování minulých populací v retrospektivních vědách. Spolehlivá identifikace zubů je závislá na jejich zachovalosti ovlivňované biogenními a diagenetickými procesy, během kterých dochází k redukci znaků vhodných k identifikaci zubu. Cílem této studie je kvantifikovat míru shody identifikace izolovaných lidských zubů v závislosti na jejich zachovalosti mezi dvěma badateli. Metody: Shodu identifikace jsme sledovali na čtyřech úrovních: 1) kategorie zubu; 2) umístění zubu v horní nebo dolní čelisti; 3) pořadí zubu a 4) strana zubu. Hodnocení jsme provedli u třech souborů, které se odlišovaly svou zachovalostí (Soubor 1: zachovalé zuby, Soubor 2: zuby poškozené biogenními vlivy, Soubor 3: zuby poškozené diagenetickými vlivy). Pro statistické hodnocení shody, jsme použili Cohenovo Kappa, které měří shodu pozorování s korekcí náhodné shody. Výsledky: Výsledky ukazují, že míra shody postupně klesá od nejvyšší po nejnižší úroveň identifikace, a to u všech tří souborů podle zachovalosti. Například u Souboru 1 vykazuje určení kategorie 93% shodu, zatímco určení strany pouze 38% shodu. Významné odlišnosti ve shodě identifikace zubů podle jejich zachovalosti jsme pozorovali od třetí a čtvrté úrovně identifikace. Zatímco například v určení pořadí jsme u dobře zachovalých zubů dosáhli 55% shody, u zubů poškozených diagenetickými vlivy pouze 10% shody. Závěr: Ukázali jsme, že shoda v identifikaci lidských zubů mezi dvěma badateli je překvapivě nízká. Uspokojivé shody jsme dosáhli pouze na nejvyšší úrovni, tj. identifikace kategorie zubu. Shoda v nižších úrovních identifikace (umístění v čelisti, pořadí a strany) je nízká a snižuje se navíc s horší zachovalostí zubů. Výsledky naší studie naznačují, že analýzy založené na podrobné identifikaci lidských zubů by měly být ve forenzní praxi nebo v retrospektivních vědách prováděny s opatrností.
Abstrakt EN: Introduction and aim: Human teeth represent a significant determinand in forensic sciences and they serve an important source of data about human behavior in retrospective sciences. Correct identification of isolated teeth depends on their alteration influenced by biogenic and diagenetic processes which reduce marks appropriate to correct determination of the tooth. The aim of this study is to quantify the rate of agreement of isolated teeth in relation to teeth preservation. Method: Assessment of agreement was accomplished according to four different aspects: 1) teeth category; 2) tooth position (upper or lower jaw); 3) teeth position; and 4) teeth siding. The evaluation was carried out on three sets differing by their preservation (Set 1: well preserved teeth, Set 2: teeth altered by biogenetic factors, Set 3: teeth altered by diagenetic factors. For statistical testing of concordance we use Cohen´s Kappa, which measures inter-rater agreement in observation with the correction of ?hap-hazard? consent between two observers. Result: Results show gradually decreasing of teeth identification agreement in all three sets. In the Set 1 we agreed in 93% in tooth category determination, otherwise agreement in side determination was only 38%. The influence of the teeth preservation is significant when determining the tooth sequence and tooth side. Agreement in teeth sequences determination was 55% in Set 1 (well preserved teeth) and only 10% in Set 3 (diagenetic altered teeth). Conclusion: Low agreement in human teeth identification between two observers is significant. The highest agreement is recorded in tooth category determination. The agreement markedly decreases from the stage of teeth positioning in jaws, depend on teeth preservation. In conclusion, we recommend biogenic or diagenetic altered teeth not to identify in unsure cases, or accomplished the identification with the respect of low reliability.
Klíčová slova

Zpět

Patička