Přejít k obsahu


Modelling of flow in pipes and ultrasonic flowmeter bodies

Citace:
MATAS, R., SYKA, T., ČIBERA, V. Modelling of flow in pipes and ultrasonic flowmeter bodies. In EPJ Web of Conferences, EFM13 - Experimental Fluid Mechanics 2013. Les Ulis: EDP Sciences, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-260-5375-0 , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of flow in pipes and ultrasonic flowmeter bodies
Rok vydání: 2014
Místo konání: Les Ulis
Název zdroje: EDP Sciences
Autoři: Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Tomáš Syka , Ing. Václav Čibera
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje poznatky z modelování proudění v průtočných částech ultrazvukových průtokoměrů pomocí CFD systému ANSYS/FLUENT. Článek popisuje základní techniky použité pro tvorbu CFD modelů a průtočných částí a publikuje vybrané výsledky proudových polí. První část článku shrnuje a porovnává výsledky výpočtu rychlostních profilů v hladkém potrubí pro různé turbulentní modely a různé vztahy z literatury. Druhá část pak popisuje vybrané výsledky numerických simulací proudění v reálných částech ultrazvukových průtokoměrů a jejich částečné srovnání s experimentálními výsledky.
Abstrakt EN: The contribution gives a summary of the flow modelling in flow parts of ultrasonic flowmeters using CFD system ANSYS/FLUENT. The article describes the basic techniques used to create CFD models of flow parts flow and selected results of the flow fields. The first part of the article summarizes the results of velocity profiles in smooth pipes for various turbulent models and used relations. The second part describes selected results of the numerical modelling of flow in the flow parts of the ultrasonic flowmeters and their partially comparison with experimental results.
Klíčová slova

Zpět

Patička