Přejít k obsahu


Pulsatile non-Newtonian blood flow in image-based models of carotid bifurcation

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Pulsatile non-Newtonian blood flow in image-based models of carotid bifurcation. In Computational Plasticity XII - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2013. s. 884-895. ISBN: 978-84-941531-5-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Pulsatile non-Newtonian blood flow in image-based models of carotid bifurcation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: CIMNE
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová , Ing. Ondřej Bublík ,
Abstrakt CZ: Předložená práce je motivována klinickým výzkumem probíhajícím ve Fakultní nemocnici Plzeň. Pro numerické simulace pulzačního proudění krve v karotidách poškozených aterosklerózou je na základě poskytnutých CT snímků zrekonstruováno několik modelů karotické bifurkace. Proudění krve jakožto zobecněné newtonské nestlačitelné kapaliny v těchto modelech je popsáno nelineárním systémem Navierových-Stokesových rovnic doplněným o Carreauův-Yasudův model. Matematický model je řešen pomocí vlastního vyvinutého výpočetního softwaru, jehož algoritmus je založen na stabilizované variantě projekční metody a ,,cell-centred? metodě konečných objemů formulované pro hybridní nestrukturované tetraedrální sítě. Získané numerické výsledky jsou analyzovány a diskutovány s ohledem na proudové pole a rozložení hemodynamicky významných parametrů (smykové napětí na stěně a oscilační smykový index) v oblastech náchylných k rozvoji aterosklerózy.
Abstrakt EN: Present hemodynamical study is motivated by the ongoing clinical research at the University Hospital in Pilsen, Czech Republic. On the basis of provided CT scans, several carotid artery models were reconstructed and used for this numerical study of pulsatile blood flow. The blood is modelled as a shear-dependent incompressible fluid, motion of which is described by the non-linear system of Navier-Stokes equations coupled with the Carreau-Yasuda model. The mathematical model is solved using in-house software based on the principle of the SIMPLE algorithm and cell-centred finite volume method (FVM) formulated for hybrid unstructured tetrahedral grids. The discussion of obtained numerical results is performed with special emphasis placed on the analysis of velocity field and distribution of main hemodynamic factors such as cycle-averaged WSS and oscillatory shear index (OSI) in areas prone to atherosclerosis.
Klíčová slova

Zpět

Patička