Přejít k obsahu


Seismické ohrožení města Plzně - přístupy a porovnání výsledků

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. Seismické ohrožení města Plzně - přístupy a porovnání výsledků. SPEKTRUM, 2013, roč. 13, č. 1, s. 25-27. ISSN: 1211-6920
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Seismic Hazard of Plzen City - Approaches and Comparison of Results
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Stanovení seismického ohrožení lokality je nedílnou součástí procesu ocenění seismického rizika lokality jaderného zařízení. V příspěvku jsou popsány metody stanovení seismického ohrožení lokality založené na deterministickém i pravděpodobnostním přístupu včetně aplikace na lokalitu města Plzně, např. mapa maximálních pozorovaných intenzit, metoda extrémních hodnot. Cílem je porovnat získané výsledky. Použití statistických charakteristik jako rozptyl, medián, medián + ? je třeba správně interpretovat a odůvodnit. Pozornost je třeba také zaměřit na používané bezpečnostní předpisy a standardy, které jsou specifické právě pro jaderně energetická zařízení.
Abstrakt EN: Seismic hazard assessment of the locality is an integral part of the process of seismic risk assessment for a locality of nuclear facility. In the paper methods of seismic hazard assessment are described based on both deterministic and probabilistic approach including an application example of Plzen city, e.g. map of maximum observed intensities, extreme values method. The aim of the paper is to compare the results. Application of statistic characteristics as variance, median, median + ? needs a correct interpretation and explication. Attention has to be paid to the safety guides and standards used in practice for nuclear facilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička