Přejít k obsahu


Evaluation and Development of Coordination Abilities by Children with Mental Disability

Citace:
KAVALÍŘOVÁ, G., KNAPPOVÁ, V. Evaluation and Development of Coordination Abilities by Children with Mental Disability. In Sport and Quality of Life 2013 : Proceedings of the 9th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 175-182. ISBN: 978-80-210-6640-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation and Development of Coordination Abilities by Children with Mental Disability
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D. , Mgr. Věra Knappová Ph.D.
Abstrakt CZ: V předložené studii se zabýváme posouzením úrovně a rozvojem koordinačních schopností dětí s mentálním postižením. Využili jsme testovou baterii MABC-2 pro diagnostiku vývojové poruchy koordinace, která vyhodnocuje a popisuje nepřesnosti v provedení pohybu. Na základě vstupních dat jsme navrhli a zrealizovali pohybovou intervenci zaměřenou na oblasti, ve kterých jsme zjistili nižší úroveň schopností a dovedností. Výzkumný soubor tvořili chlapci a dívky se středním mentální postižením ze Speciální základní školy v Plzni. Jejich věkové rozmezí bylo poměrně široké od 5 do 18 let. Jejich mentální věk však byl psychology stanoven od 4 do 6 let. K testování jsme využili variantu MABC-2 pro 3-6leté děti, s vyhodnocením pro intaktní populaci 5,0-5,9 let. To odpovídá úrovni mentálního věku probandů. Testovaní jedinci prováděli osm různých úkolů ze tří oblastí – manuální zručnost, dovednosti s míčem, statická a dynamická rovnováha. Zjistili jsme velké problémy v provádění pohybu u 61% žáků. U 11% dětí jsem zjistili zvýšené riziko v provádění pohybu. 28% žáků bylo bez problémů. Největší problémy jsme zaznamenali v testech vyžadujících delší pozornost, např. u umisťování mincí. Další problematickou oblastí byla statická rovnováha. Někteří žáci nebyli vůbec schopni úkol (stoj na jedné noze) provést, nebo ho ukončili v prvních dvou sekundách. Během testování jsme mezi dětmi zjistili rozdíly. Bylo patrné, že starší děti měly některé pohybové dovednosti lépe osvojené a jejich mentální věk byl z hlediska dané testované oblasti vyšší, než byl věk stanovený psychologem.
Abstrakt EN: Presented study is focused on evaluation of the level and development of coordination abilities by children with mental disability. The Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2) for diagnostics of developmental coordination disorder that evaluates and describes imperfections of motor performance was used to examine them. On the basis of the entrance examination we determined and implemented movement intervention focused on areas, in which we found out lower level of abilities and skills. The examined individuals were all boys and girls with middle mental disability that attend the Special Elementary School in Pilsen. Their age range was quite huge from 5 to 18 years. But their mental age was determined by psychologist from 4 to 6 years. We focused on the assessment of tasks from MABC-2 for 3-6 years old children with evaluation for the intact population in age 5.0-5.9 years ? this is the level meeting the mental age of probands. They performed eight different tasks from three areas ? manual dexterity, ball skills, static and dynamic balance. According to the table of results we determined the strong difficulties during the movement by 61 % of pupils. By 11% of children we determined increased risk of movement difficulties. Twenty eight percent of pupils were without movement problems. The most marked problems were noticed in the tests that required longer concentration, as for example posting coins. Then we see the static balance as the next problematic area. Some pupils were not able to perform the task at all or they finished it in the first two seconds. During testing we found differences among children. It was apparent that older children were in some motor skills more mature and their mental age was from this tested point of view higher, than it was set by the psychological examination.
Klíčová slova

Zpět

Patička