Přejít k obsahu


Studentská odborná konference Porta 2013

Citace:
Morávková, N. Studentská odborná konference Porta 2013. FPE ZCU, Veleslavínova 42, VC 205, 02.05.2013 - 02.05.2013.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Student Conference Porta 2013
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Studentská konference, konaná 2. 5. 2013 na FPE ZČU, Veleslavínova ulice, završila roční výzkum týmu studentů historie na FPE ZČU na téma Hudební festival Porta jako politický fenomén. Porta je unikátní plzeňské specifikum, doposud nebyla nijak odborně zpracována, obzvláště ne z pohledu plzeňského. Protože prameny pro toto téma jsou silně neutříděné, v archivech k nalezení minimálně, částečně je k dispozici relevantní tisk a samizdat, které rovněž budou vytěženy, ale základní výzkum je potřeba provádět sběrem. Studenti jsou pro takovou heuristiku ideálními badateli. Současně bude mít heuristika i následná prezentace velký význam pro jejich osobní odborný rozvoj. Výzkum bude mít celonárodní význam. Bádání se snaží odpovědět na základní otázku, zda Porta byla politikum a zda takto byla vnímána interprety a diváky. Kromě shromažďování a interpretace písemných pramenů a dobového tisku pracují studenti metodou oral history a provádějí rozsáhlý kvalitativní výzkum. Výsledky práce budou představeny a diskutovány na konferenci, kde budou kromě studentů přítomni i odbornící v tématu a lektoři metody oral history. Výstupem je kolektivní studentská monografie, odborně recenzovaná, měřitelná RIV.
Abstrakt EN: Student Conference , held on the 2nd 5th 2013 University of West Bohemia , Veleslavínova street , completed the annual research team history students at the University of West Bohemia at a music festival Porta as a political phenomenon. Porta is a unique specificity in Pilsen , yet was not professionally handled , especially not in terms of Pilsen . As sources for this topic are strongly unsorted , in the archives to find at least partially available relevant print and samizdat, which also will be dredged , but basic research is needed to collect . Students are ideal for such heuristics researchers. At the same time i have heuristics followed by a presentation of great importance for their personal professional development . The research will be of national importance . Research seeks to answer the fundamental question of whether the port was a political issue and that thus was perceived by musicians and audiences. In addition to the collection and interpretation of written sources and in the press, students work using oral history and carry out extensive qualitative research. Results will be presented and discussed at the conference , which will be present in addition to students and specialists in the topic and lecturers methods of oral history . The output is a collective student monographs, peer-reviewed , measurable RIV .
Klíčová slova

Zpět

Patička