Přejít k obsahu


Kvalita tvořivých úloh ve výtvarné výchově

Citace:
LUKAVSKÝ, J., SLAVÍK, J. Kvalita tvořivých úloh ve výtvarné výchově. Výtvarná výchova, 2013, roč. 53, č. 1, s. 14-20. ISSN: 1210-3691
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The quality of creative tasks in arts
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský Ph.D. , Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá analytickým přístupem k evaluaci úloh ve výtvarné výchově. Jejím cílem je přispět k vysvětlování některých problémů spojených s evaluací kvality v expresivních vzdělávacích disciplínách, jako je výtvarná, hudební nebo dramatická výchova. Argumentace v textu je založena na předpokladu, že žáci v průběhu řešení tvůrčí úlohy konstruují obsah svého učení jako prostředek rozvoje svých dispozic. Explanace jsou odvozeny z teorie konceptové integrace (Turner a Fauconier 2002) a z Goodmanova analytického přístupu k expresivní symbolizaci. Studie zavádí a zdůvodňuje koncept evaluační pole tvorby, který má řešit problém doménové specifičnosti obsahu v protikladu k nespecifičnosti cílových požadavků na rozvoj žákovských dispozic.
Abstrakt EN: The article deals with the analytical approach to evaluation of tasks in art education. Its aim is to contribute to explaining some of problems associated with the evaluation of quality in expressive education disciplines, such as art education, drama or music. Argumentation in the article is based on the presupposition that pupils, when solving creative tasks, construct the content of their learning as a means of development of their own dispositions. Explanations are derived from the theory of conceptual integration (Tourner & Fauconier, 2002) and Goodman’s analytic approach to expressive symbolisation. The study introduces and justifies the concept evaluation field of creation, which is conductive to the solution of the problem of the domain specificity of content as opposed to the non-specificity of target requirements for the development of pupils' dispositions.
Klíčová slova

Zpět

Patička