Přejít k obsahu


Technologie laserového vrtání do čipové trysky

Citace:
KUČERA, M., HONNER, M. Technologie laserového vrtání do čipové trysky. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of laser drilling of the chip nozzle
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nový výrobní postup laserového vrtání, který byl vyvinut pro výrobu čipové trysky. Jedná se o výrobní postup laserového vrtání s pulzním vláknovým laserem a skenovací hlavou. Technologie používá k ablaci materiálu vláknový laser, vychylování laserového svazku je zajišťováno skenovací hlavou. Výrobní postup zahrnuje optimální nastavení procesních parametrů definujících trajektorii a rychlost skenování, frekvenci, energii a délku pulzů laseru. Další částí výrobního postupu je nastavení úhlu vrtání pro požadovaný výstupní směr paprsku. Úhel vrtání je nastaven ve dvou rovinách pomocí zakládacího přípravku pro trysku. Výrobní postup vrtání laserem byl ověřen vyrobením prototypu čipové trysky, jejíž vlastnosti byly laboratorně testovány. Následovala výroba testovací série kusů, které byly podrobeny funkčním zkouškám.
Abstrakt EN: The description of the new laser procedure of the drilling, which was developed for the manufacturing of the chip nozzle. It is a manufacturing procedure of laser drilling with pulsed fibre laser and scanning head. The technology utilizes the fiber laser for the ablation of the material, the deflection of the laser beam is ensured by the scanning head. The technological procedure includes the optimal settings of the process parameters, which define the trajectory and the speed of scanning, frequency, energy and the pulse duration of the laser pulses. The next section of the manufacturing process is the setting of the angle of the drilling for the desired output beam direction. The angle of the drilling is set by using the nozzle base in the two planes. The technological procedure of the drilling was verified by manufacturing of the prototype of the chip nozzle, which properties were tested in laboratory. Then followed the manufacturing of the test series of pieces, which passed through the test of the functionality.
Klíčová slova

Zpět

Patička