Přejít k obsahu


Filosofie mysli

Citace:
POLÁK, M. Filosofie mysli. Praha : TRITON, 2013, 260 s. ISBN: 978-80-7387-742-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Philosophy of Mind
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: TRITON
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha představuje pokus nahlédnout do problematiky lidské mysli se specifickým zřetelem k postavení první osoby. Tematicky kniha jednak pojednává o klasických problémech a koncepcích filozofie mysli, jako je ontologický dualismus, analytický behaviorismus, fyzikalismus, teorie identity, funkcionalismus, naturalismus, reprezentacionismus, kauzalita mysli a těla, Jáství, avšak zároveň se pokouší artikulovat význam první osoby. Analýza těchto přístupů totiž ukazuje, že v každém z nich nakonec narazíme na otázku, zda data získaná z hlediska první osoby jsou při výzkumu povahy lidské mysli relevantní či nikoli. Tato kniha se pokouší ukázat, že tento typ dat je pro výzkum řady problémů ve filozofii mysli zcela nepostradatelný.
Abstrakt EN: The book attempts to provide an insight into the issue of the human mind with specific reference to the position of the first person. Thematically, the book discusses the one hand, classical problems of philosophy of mind, and explanatory strategies such as ontological dualism, analytical behaviorism, physicalism, theory of identity, functionalism, naturalism, representationalism, mind-body causation, self, but also attempts to articulate the importance of the first person access. Analysis of these approaches shows that each of them eventually runs into the question of whether the data obtained from the first-person perspective are relevant in case of the nature of human mind. This book attempts to show that this type of data is entirely indispensable for a number of research issues in the philosophy of mind.
Klíčová slova

Zpět

Patička