Přejít k obsahu


Občanský zákoník : komentář. Svazek I (§ 1 až 654)

Citace:
DAVID, O., DEVEROVÁ, L., DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., DVOŘÁK, T., FRINTA, O., HOLČAPEK, T., HURDÍK, J., KINDL, T., MACKOVÁ, A., PAULY, J., PAVLÍK, P., PELIKÁN, R., PELIKÁNOVÁ, I., POKORNÁ, J., SVEJKOVSKÝ, J., SVOBODA, K., ŠUSTEK, P., TICHÝ, L., UHLÍŘ, D., VEČERKOVÁ, E. Občanský zákoník : komentář. Svazek I (§ 1 až 654). 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014, 1667 s. ISBN: 978-80-7478-370-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The civil code: commentary. Volume I (§ 1 to 6)
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: JUDr. Ondřej David , JUDr. Lenka Deverová , JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová LL.M., Ph.D. , Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D. , JUDr. Ondřej Frinta Ph.D. , JUDr. Tomáš Holčapek Ph.D. , Prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc. , JUDr. Tomáš Kindl , doc. JUDr. Alena Macková Ph.D. , Doc. JUDr. Jan Pauly CSc. , JUDr. Pavel Pavlík , JUDr. Robert Pelikán Ph.D. , prof. JUDr. Irena Pelikánová DrSc. , prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc. , JUDr. Jaroslav Svejkovský , JUDr. Karel Svoboda Ph.D. , JUDr. Petr Šustek Ph.D. , prof. JUDr. Luboš Tichý CSc. , JUDr. David Uhlíř , JUDr. Eva Večerková Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládané dílo představuje I. díl rozsáhlého projektu zásadního významu – komentáře k zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Jde o vědecky pojatý velký komentář, u jehož vzniku se sešli nejvýznačnější představitelé soudobé civilistické právní vědy v České republice z kateder občanského a obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, společně s některými dalšími renomovanými mimouniverzitními právními odborníky.
Abstrakt EN: The presented work represents a first part of extensive project of major importance – annotations for law no. 89/2012 Coll., The Civil Code, which came into effect on the 1st January 2014. It is a scientifically conceived great annotation. On its formation participated the most eminent representatives of contemporary civilistic legal science in the Czech Republic from the departments of Civil and Commercial law from the faculty of law of Charles University in Prague, faculty of law of Masaryk University in Brno and faculty of law of University of West Bohemia in Pilsen. The representatives cooperated with some other non-university renowned legal experts.
Klíčová slova

Zpět

Patička