Přejít k obsahu


Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce

Citace:
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 1444-1449. ISBN: 978-80-7160-365-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Temporary employment - a means to increase employment in the labor market
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován tématice agenturního zaměstnávání a některým vybraným soukromoprávním aspektům souvisejících s aplikovatelností některých ustanoveních zák. č. 262/2006 S., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na právní vztah založený dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli. Příspěvek se dotýká zejména otázky koncepce neplatnosti zmíněné dohody pro absenci podstatných náležitostí zakotvených v ust. § 308 ZPr.
Abstrakt EN: The paper is devoted to the topic of agency work and some selected private aspects related to the applicability of certain prov. No. 262/2006 Coll., Labor Code, as amended, focusing on the legal relationship established by the agreement on secondment agency employees to the user. This paper concerns mainly questions the concept of invalidity of the said agreement for the absence of the essential requirements laid down in § 308 Labor Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička