Přejít k obsahu


Proposal for Cost Calculation of Warehouse Processes and Its Usage for Setting Standards for Performance Evaluation

Citace:
ČECHURA, T., ŠIMON, M. Proposal for Cost Calculation of Warehouse Processes and Its Usage for Setting Standards for Performance Evaluation. International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering, 2014, roč. 8, č. 1, s. 118-121. ISSN: 1307-6892
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Proposal for Cost Calculation of Warehouse Processes and Its Usage for Setting Standards for Performance Evaluation
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje návrh způsobu stanovení nákladů na skladovací procesy a jeho využití pro nastavení standardů pro hodnocení výkonnosti těchto procesů. Jednou z nejrozšířenějších možností sledování výkonnosti procesů je benchmarking. Výstupem je to, zda je sledovaný objekt lepší či horší než určitý průměr či standard. Tento přístup však již nedokáže najít konkrétní možnosti pro zlepšení výkonnosti ani odstranit případné neefektivnosti v procesech. Jednou z cest, jak dosáhnout vyšší výkonnosti procesů je snížením nákladů za předpokladu, že jsou generovány stále stejné výstupy. Náklady však lze snižovat pouze tehdy, pokud známe jejich strukturu a dokážeme je přesně vyčíslit. V oblasti skladovacích procesů je to poměrně obtížné, jelikož ve většině případů se pracuje pouze s agregovanými hodnotami, které mají nízkou vypovídací schopnost. Cílem tohoto článku je proto navrhnout pro běžně sledované metriky sledující náklady v oblasti skladovacích procesů vhodný způsob vypočtu těchto nákladů. V závěru článku je ukázán konkrétní příklad výpočtu nákladů pro skladovací procesy.
Abstrakt EN: This paper describes a proposal for cost calculation of warehouse processes and its usage for setting standards for performance evaluation. One of the most common options of monitoring process performance is benchmarking. The typical outcome is whether the monitored object is better or worse than an average or standard. Traditional approaches, however, cannot find any specific opportunities to improve performance or eliminate inefficiencies in processes. Higher process efficiency can be achieved for example by cost reduction assuming that the same output is generated. However, costs can be reduced only if we know their structure and we are able to calculate them accurately. In the warehouse process area it is rather difficult because in most cases we have available only aggregated values with low explanatory ability. The aim of this paper is to create a suitable method for calculating the storage costs. At the end is shown a practical example of process calculation.
Klíčová slova

Zpět

Patička