Přejít k obsahu


Postavení cestovního ruchu z pohledu platební bilance

Citace:
JANEČEK, P. Postavení cestovního ruchu z pohledu platební bilance. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 368-374. ISBN: 978-80-7435-366-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Status of Tourism in Terms of Balance of Payments
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá postavením cestovního ruchu v systému platební bilance České republiky. Zkoumá působení výdajů a příjmů z cestovního ruchu na platební bilanci a jejich postavení vůči dalším položkám běžného účtu platební bilance. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je řazen k odvětví obchodu, jsou analyzovány devizové toky z turismu mezi největšími obchodními partnery České republiky. Výsledky analýzy mohou sloužit k posouzení vlivu turismu v národní ekonomice v návaznosti na jiná odvětví. Taktéž mohou výsledky pomoci při tvorbě politiky cestovního ruchu.
Abstrakt EN: The paper deals with the role of tourism in the Czech Republic's balance of payments. It examines the influence of expenditure and income from tourism on balance of payments and their position in relation to other items in the current account balance of payments. There are analyzed trade foreign exchange from tourism flows between the major trading partners of the Czech Republic, because tourism is a part of trade. The results of the analysis can be used to assess the impact of tourism in the national economy in relation to other sectors. Also, the results may help in the development of tourism policy
Klíčová slova

Zpět

Patička