Přejít k obsahu


Čeština jako cizí jazyk pro 21. století

Citace:
HRDLIČKA, M. Čeština jako cizí jazyk pro 21. století. In Čeština jako cizí jazyk VI : materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. s. 31-34. ISBN: 978-80-7308-440-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech language as a foreign language for the 21st century
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá pojetím gramatiky českého jazyka pro cizince, který se v současné době rozvíjí. Toto pojetí je jednou z priorit výzkumu na Ústavu bohemistických studií. Popis gramatiky současného českého jazyka by měl odpovídat úrovni B2. Záměrem je zabývat se formálním popisem jednotlivých kategorií české gramatiky - na aplikace v každodenní komunikaci. Ačkoli nová gramatika bude normativní podstaty, bude značná pozornost věnována alternativním způsobům vyjádření stejného významu v každodenní komunikaci. Sociálně-kulturní aspekty komunikace budou hrát rozhodující roli při vysvětlování různých kategorií české gramatiky. Gramatika bude obsahovat několik sekcí, jako je typologie češtiny, její variace, diskusi o české etiketě a další témata, které obvykle nejsou zahrnuta v obdobných publikacích na stejné téma.
Abstrakt EN: This contribution deals with the conception of the grammar of the Czech language for foreigners which is currently being developed. This conception is one of the research priorities for the Institute of Czech Studies. The description of the grammar of the contemporary Czech language should correspond to the B2 level. The key focus will be placed - besides the formal description of the individual categories of the Czech grammar - on the application in everyday communication. Though the new grammar will be prescriptive in essence, significant attention will be devoted to alternative ways of expressing the same meaning in everyday communications. Socio-cultural aspects of communication will play a determining role in explaining various categories of Czech grammar. The grammar will include several sections such as the typology of Czech, its varieties, a discussion of Czech etiquette, and other topics not typically covered in similar publications on the same topic.
Klíčová slova

Zpět

Patička