Přejít k obsahu


K postavení územního samosprávného celku jako účastníka správního řízení a k aktuálním otázkám posuzování nestrannosti rozhodování ve spojeném modelu veřejné správy

Citace:
KOPECKÝ, M. K postavení územního samosprávného celku jako účastníka správního řízení a k aktuálním otázkám posuzování nestrannosti rozhodování ve spojeném modelu veřejné správy. Právník, 2014, roč. 153, č. 2, s. 134-144. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regarding the position of the territorial self-governing unit as a party to proceedings and regarding the issues related to assessment of the impartiality of the decision process in a combined model of public administration
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Autoři: Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: Územní samosprávné celky jako územní veřejnoprávní korporace vstupují s ohledem na diferenciaci svého postavení do právních vztahů veřejnoprávní i soukromoprávní povahy. V oblasti veřejnoprávních vztahů vystupují orgány územních samosprávných celků na straně, která je vykonavatelem veřejné správy, ale v řadě případů jsou samy územní samosprávné celky adresáty veřejné správy. Snahou tohoto článku je zamyslet se nad postavením územních samosprávných celků – obcí a krajů – coby účastníků některých správních řízení, zejména v situacích, kdy ve stávajícím modelu organizace veřejné správy často rozhodují jako správní orgány orgány týchž územních samosprávných celků, a poukázat z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu na s tím spojené problémy možné podjatosti úředníků, kteří jsou současně zaměstnanci územních samosprávných celků.
Abstrakt EN: Territorial self-governing units acting as territorial public-legal corporations in view of differentiation of their positions enter into legal relationships of a public-legal and private-legal character. In public-legal relationships, bodies of territorial self-governing units act as exercisers of public administration, but in many cases the territorial self-governing units themselves are addressees of public administration. The aim of this article is to contemplate the position of territorial self-governing units – municipalities and regions – as participants in certain administrative proceedings, particularly in situations when in the existing model of public administration organisation they decide as administrative bodies of the same territorial self-governing units, and to point out from the point of view of current jurisprudence of the Supreme Administrative Court the problems related to potential bias of officials, who are also employees of territorial self-governing units. This article examines individual model cases, where territorial self-governing units act as parties to administrative proceedings, and cites potential problems with ensuring the impartiality of administrative bodies from the point of view of the principle nemo iudex in causa sua.
Klíčová slova

Zpět

Patička