Přejít k obsahu


Vojvodovo historicko-etnologická ohlédnutí (původ, subsistence, oděv)

Citace:
FATKOVÁ, G., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M., MAGLIA, R., MOČIČKA, R., MOČIČKOVÁ, J. Vojvodovo historicko-etnologická ohlédnutí (původ, subsistence, oděv). Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 201 s. ISBN: 978-80-261-0333-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Voyvodovo: historical and ethnological hindsight (origin, subsistence,clothing)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D. , Radka Maglia , Roman Močička , Jitka Močičková
Abstrakt CZ: Publikace Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí má dvojí cíl. Zaprvé splatit dluh klasické, na hmotnou kulturu zaměřené etnografii a doplnit oblasti, které byly doposud při zkoumání Vojvodova opomíjeny (způsob obživy, obydlí a sídla, oděv atd.). Zadruhé během splácení tohoto dluhu i nadále respektovat hlas informátorů, dát jim dostatek prostoru a zviditelnit především jejich aktérské uchopování zkoumané reality. Publikace se skládá z pěti kapitol. Kapitola první shrnuje dosavadní bádání o Vojvodovu, identifikuje teoretická východiska jednotlivých doposud publikovaných textů a vymezuje okruhy, které doposud nebyly zaplněny. Kapitola druhá a třetí jsou zaměřeny na historické pozadí českého osídlení Vojvodova a kapitoly následující poté pokrývají témata stěžejní pro etnografické bádání (tradiční způsob obživy, produkce, architektury, odívání, léčení, stravování a uchovávání potravin, systém svátků, tradic a lidových zvyků). Publikace Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí tak může být atraktivním čtivem pro zájemce o krajanskou problematiku či etnografii Balkánu, kteří oceňují poněkud klasičtější národopisnou linii.
Abstrakt EN: The main target of "Voyvodovo: historic and ethnologic hinsights" is to present the classical ethnography of this phenomenon. Elaborated will be those topics which have not been center of the researchers focus until today (subsistence, architecture, dwelling patterns, clothing etc.). The main author´s attitude towards the studied material respect the voice of the informants and in this way this book try to develop the collaborative approaches in Czech anthropology. This publication is directed to the academic readers focusing on the compatriot and Balkan ethnology issues and to the non-academic readers preferring the classic ethnographic line as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička