Přejít k obsahu


Modelové odhady přípustných provozních napětí svařovaných styčníků skříní vozidel a odhady únavových vlastností materiálů a únavových křivek vrubovaných těles.

Citace:
KEPKA, M. Modelové odhady přípustných provozních napětí svařovaných styčníků skříní vozidel a odhady únavových vlastností materiálů a únavových křivek vrubovaných těles.. Advanced Engineering, s.r.o., 2012.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The model estimates the permissible operating voltage of welded joints vehicle bodies and estimates of fatigue material properties and fatigue curves of notched specimens.
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Advanced Engineering, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc.
Abstrakt CZ: Na příkladu svařovaného styčníku profilů karosérie trolejbusu byl naznačen postup, kterým lze pro požadovanou provozní životnost určit přípustnou úroveň maximálních provozních napětí únavově zatěžovaných konstrukčních částí. Podmínkou pro aplikaci tohoto postupu je znalost parametrů Wöhlerovy křivky součásti a platnost předpokladu o zachování typického tvaru spektra provozních napětí. Pomocí tohoto přístupu lze také kvantifikovat vliv změn konstrukčně-technologického řešení součástí na přípustnou úroveň provozního namáhání.
Abstrakt EN: The example of the welded joint body profile trolley was outlined steps that you can for required service life define the acceptable level of maximum operating voltage of fatigue loaded components. A precondition for the application of this procedure is the knowledge of the parameters of SN curve components and validity of the assumption of maintaining the shape of the spectrum of a typical operating voltage. Using this approach can also quantify the impact of changes in design and technological solutions included in the allowable level of operational stress.
Klíčová slova

Zpět

Patička