Přejít k obsahu


Hodnocení pravdy a lži v paremiích (rusko-české kulturní kódy na pozadí angličtiny)

Citace:
KOROSTENSKI, J., ABAKUMOVA, O. Hodnocení pravdy a lži v paremiích (rusko-české kulturní kódy na pozadí angličtiny). Auspicia, 2013, roč. 10, č. 1-2, s. 129-133. ISSN: 1214-4967
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Truth and Lies Evaluation in Proverbs (Russian and Czech Cultural Codes in English Backround)
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. spolu s Filozofickým ústavem AV ČR, v. v. i.
Autoři: Doc. Mgr. Jiří Korostenski CSc. , Olga Abakumova
Abstrakt CZ: Článek se věnuje otázkám vlivu kulturních kódů jako prostředku kategorizace a hodnocení v oblasti výrazové a smyslové stránky přísloví v ruštině, angličtině a češtině. Z podrobnější analýzy materiálu přísloví o pravdě a lži ve jmenovaných jazycích vyplývá, že mezi sledovanými jazyky jsou určité rozdíly. Na základě vztahu referenčního typu přísloví a kulturního kódu příslušného jazyka lze soudit, že převahu mají v ruských a částečně v českých paremiích normy etické, zatímco normy utilitární převažují v paremiích anglických.
Abstrakt EN: The article deals with the questions of the influence of cultural codes as a means of categorization and evaluation in the sphere of expression and sense aspects of proverbs in Russian, English and Czech. It results from the detailed analysis of the proverbs on the truth and the lies in the languages mentioned above that there are several differences among these languages. Based on the relation of the reference type of the proverbs and the cultural code of the appropriate language, we can assume that ethical rules prevail in the Russian proverbs, and partially in the Czech proverbs while the utilitary rules prevail in the English proverbs.
Klíčová slova

Zpět

Patička