Přejít k obsahu


Přepychová daň - včera a dnes?

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Přepychová daň - včera a dnes?. In Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 80-87. ISBN: 978-80-87382-43-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The luxury tax - yesterday and today? The luxury tax - yesterday and today? The Luxury Tax - yesterday and today?
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Přepychová daň je dnes již skoro zapomenutým institutem finančního práva. V historii Československa byla zavedena pouze třikrát, a to vždy tehdy, kdy bylo potřeba posílit příjmovou stránku veřejných rozpočtů v souvislosti s hospodářskými (finančními) krizemi nebo obnovit finanční stabilitu státu. Cílem autorky je analýza institutu přepychové daně na základě rozboru dobových právních pramenů a otázky zavedení této daně dnes. Výzkum se zaměřuje na území České republiky.
Abstrakt EN: The luxury tax is now almost forgotten Institute of Financial Law. In the history of the Czechoslovakia was introduced only three times, each time when it was necessary to strengthen the revenue side of public budgets in the context of economic (financial) crisis or restore the financial stability of the country. The aim of the author is to institute a luxury tax analysis based on an analysis of historical sources of law and issues of introducing this tax today. The research focuses on the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička