Přejít k obsahu


Hospodářské právo a hospodářství a právo

Citace:
RABAN, P. Hospodářské právo a hospodářství a právo. In Hospodářství a právo. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2013, ISBN: 978-80-87382-48-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic law and economy and law
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Autor se zabývá vzájemnou souvztažností objektu zkoumání právní vědy a ekonomie. Domnívá se, že cílem bádání ekonomů je nalézt faktory ovlivňující uspokojování potřeb bohatství člověka. Právní věda zkoumá, jak uspokojit potřebu pocitu spravedlnosti. Potřeba spravedlnosti není vždy uspokojena jen pocitem bohatství. Přesto se v historii i v současnosti objevují teorie, že právo má být nástrojem, jak uspokojit lidem pocit bohatství, tedy nástrojem řízení ekonomiky. Následně autor dokládá tuto myšlenku na příkladech hospodářského práva v Německu a Rusku, ale i v moderních učeních např. Coaseho, Calabresiho a Posnera.
Abstrakt EN: The author discusses the interdependence subject of study of jurisprudence and economics. He believes that the aim of the research is to find economists factors influencing the satisfaction of the needs a person wealth. Jurisprudence explores how to satisfy the need for a sense of justice. The need for justice is not always met by a feeling of wealth. Yet in the past and at present there are theories that the law has become a tool to satisfy people a sense of wealth, a tool of economic management. Subsequently, the author illustrates this idea with examples of economic law in Germany and Russia, but also in modern learning, eg Coase, Calabresi and Posner.
Klíčová slova

Zpět

Patička