Přejít k obsahu


Economic Law and Law and Economics?

Citace:
RABAN, P. Economic Law and Law and Economics?. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2013, roč. 32, č. 2, s. 227-236. ISSN: 1336-6912
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Economic Law and Law and Economics?
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Ekonomika a právní věda mají společný základ v tom, že předmětem obou vědeckých disciplín je lidské chování a sociální vztahy. Ekonomie se zabývá faktory, které ovlivňují uspokojování materiálních potřeb člověka, zejména jeho bohatství. Cílem právní vědy je zkoumat a definovat pravidla chování, které vedou k tomu, že člověku je uspokojována potřeba pocitu spravedlnosti. Vztah mezi právem a ekonomií, je nicméně tak zřejmý, že ho není možné ignorovat ani v zemích, které jsou založeny výhradně na myšlence práva jako esence spravedlnosti; zcela nezávislého systému, vycházejícího z přirozených potřeb úpravy chování lidí.
Abstrakt EN: Economics and legal science have a common basis in the fact that the object of both scientific disciplines is human behavior and social relations. Economics examines the factors that influence satisfaction of the material needs of man, especially of his wealth. The aim of legal science is to research and define a system of general behavior that lead a person to conduct themselves with a sense of justice. The relationship between law and economics, or rather the economy, however, is so evident that it can´t ge ignored even in countries that are based entirely on the idea of law as the essence of justice; a completely independent system, based on the natural needs for the modification of human behavior.
Klíčová slova

Zpět

Patička