Přejít k obsahu


Mapa trampského areálu v lokalitě v údolí Otročínského potoka (tzv. Kachní údolí)

Citace:
HIRT, T., HOLLEROVÁ, L. Mapa trampského areálu v lokalitě v údolí Otročínského potoka (tzv. Kachní údolí). 2014.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Map of "tramping" complex in the valley of Otročínský stream (Kachní údolí)
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Tomáš Hirt Ph.D. , Mgr. Lenka Hollerová
Abstrakt CZ: Mapa zahrnuje území okolí Otročínského potoka (tzv. Kachní údolí) severně od obce Milíkov a východně od obce Jezerce u Stříbra, kde se od 60. let 20. století odehrávaly aktivity spojené s trampingem. Mapa reprezentuje data získaná jednak exkavačními archeologickými metodami a jednak etnografickým výzkumem mezi informátory, kteří danou lokalitu navštěvovali. Území bylo využíváno trampy sdruženými v „osadě Alberta“, která se posléze rozšířila a přeměnila ve „spojené osady Alberta“. Sledovaný prostor byl využíván ke třem typům činností (táboření, pořádání „potlachů“, uctívání zemřelých) a vzhledem k těmto činnostem byl symbolicky strukturován (v kontextu kolektivní paměti trampů). Mapa obsahuje body/polygony reprezentující nalezené artefakty a lokace míst (ohniště, pohřebiště, chata) a linie reprezentující symbolická rozhraní mezi jednotlivými kvalitativně (z hlediska aktérů) odlišnými součástmi areálu. Smyslem mapy není pouhé zachycení polohy materiálních artefaktů a geografických faktů, ale uchování kolektivní paměti trampů vztažené k prostoru určitého tábořiště.
Abstrakt EN: Map covers the area around Otročínský stream (Kachní údolí - the Duck Valley) north of Milíkov and east of the village Jezerce near Střímro (Mies), where since the 60th of 20th century took place activities related to “tramping”. Map represents data obtained firstly by archaeological excavations and also through ethnographic research among informants, who visited the site. The purpose of the maps is not only recording the position of material artifacts and geographical facts, but the preservation of the collective memory of ramblers related to the area of a campground.
Klíčová slova

Zpět

Patička