Přejít k obsahu


Investigation of the thermohydraulic systems in MATLAB & Simulink using developed library

Citace:
ČIBERA, V., LÁVIČKA, D. Investigation of the thermohydraulic systems in MATLAB & Simulink using developed library. In Experimental Fluid Mechanics 2012. CEDEX A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7 , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigation of the thermohydraulic systems in MATLAB & Simulink using developed library
Rok vydání: 2012
Místo konání: CEDEX A
Název zdroje: EPJ Web of Conferences
Autoři: Ing. Václav Čibera , Ing. David Lávička Ph.D.
Abstrakt CZ: Současný vývoj v navrhování termohydraulických systémů si vyžaduje vývoj speciálního softwaru. Možnost začlenění naměřených dat, snadné a rychlé přeskupení systému a krátký simulační čas hrají klíčovou roli v úspěšném pokroku v navrhování termohydraulických systémů. Dostupný komerční software občas nedostačuje našim požadavkům při řešení speciálních úkolů. Tento článek přibližuje použitelnost MATLABu a Simulinku ve vývoji vlastního „drag and drop“ softwaru. V Simulinku je možné vyvinout specializované knihovny sestávající z grafických bloků, které reprezentují části reálných systémů. Jednoduchý chladící okruh byl navržen pomocí vyvinutých grafických bloků naší knihovny. Hlavní části okruhu se skládají z tepelného zdroje a tepelného výměníku/ chladiče. Další části systému jako jsou čerpadla, potrubí a vlastnosti chladící kapaliny jsou také brány v úvahu ve sledovaném systému. Chování navrženého systému bylo simulováno pro dva různé tepelné výměníky/ chladiče. Výsledky těchto dvou simulací byly následně porovnány. Charakteristické vlastnosti tepelných výměníků, jako jsou tlakové ztráty a chladící charakteristiky, byly získány experimentálním měřením v naší laboratoři a numerickými CFD simulacemi v ANSYS/FLUENT.
Abstrakt EN: Recent developments in the designing of the thermohydraulic systems have heightened the need for special software tools. Possibility of incorporating the measured data, easy and quick rearrangement of the system and short simulation time play a key role in successful progress in designing of the thermohydraulic systems. Commercial software sometimes does not fit to our special tasks or it lacks some utilities. This paper attempts to show usefulness of MATLAB and Simulink in the development of the ”drag and drop” software. In the Simulink it is possible to develop specialized libraries containing graphical blocks representing parts of the real systems. Easy cooling circuit was designed using developed graphical blocks. The main parts of the circuit consist of the heat source and heat exchanger/cooler. Another parts such as pumps, pipes and properties of the cooling medium etc. are taken into account in the investigated system. These results obtained by the developed software are presented for similar circuits with different heat exchangers/coolers. Simulations for different heat exchangers were solved with different initial conditions. These results are consequently compared. Characteristic properties (heating/cooling power and pressure drop according to flow rate) of the heat exchangers/coolers were obtained experimentally in our laboratory and by the numerical CFD simulation in ANSYS/FLUENT software.
Klíčová slova

Zpět

Patička