Přejít k obsahu


Information Risks and Their Connection With Accounting

Citace:
ČERNÁ, M. Information Risks and Their Connection With Accounting. In Proceedings of the 6th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading: Academic Publishing International Limited, 2012. s. 375 - 382. ISBN: 978-1-908272-66-9 , ISSN: 2048-8912
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Information Risks and Their Connection With Accounting
Rok vydání: 2012
Místo konání: Reading
Název zdroje: Academic Publishing International Limited
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Rizika se mohou objevit v kterékoli fázi výrobního procesu, nebo kdykoli při poskytování služeb. Informace jsou pak důležitou základnou pro veškeré rozhodovací procesy v podniku. Představují jedno z nejvzácnějších a nejdůležitějších aktiv. Na riziko můžeme narazit na každém kroku a schopnost rozpoznat, popsat a analyzovat je je velmi důležitá. Abychom byli schopni rizika efektivně řídit, využíváme k tomu analýzu rizik. Ta je rozdělena na několik částí, z nichž hned ta první, identifikace rizika, je náročnou záležitostí. S riziky se obvykle setkáváme jako s komplexem několika druhů rizik. Mezi často diskutovaná rizika (v souvislosti s rostoucím významem informací a vývojem informačních technologií) jsou zahrnována informační rizika. Tento typ rizik byl sledován ve vztahu k mnoha oblastem lidské činnosti. Účetnictví je disciplínou, jejíž bezchybné fungování v praxi, je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu všech aktivit společnosti. Lepší využití informací, které poskytují manažerské a finanční účetnictví, představuje oblast možného budoucího výzkumu. Proto doufám, že analýza zahrnutí informačního rizika mezi další podnikové aktivity spojené s touto oblastí, je tématem, které by bylo vhodné detailněji zpracovat. Tato studie popisuje vztah mezi účetnictvím a informačním managementem. Studie je připravena na teoretické bázi s využitím dedukce a literární rešerše. Výsledky navrhovaného výzkumu by mohly být použity jako východisko pro rozsáhlejší výzkum.
Abstrakt EN: Risks can occur at any stage of the production process or the provision of mediation services. Information are then important basis for all decision-making processes that take place in companies. They represent one of the most scarce and important asset. Risks can be found at every step and the ability to recognize, describe and analyze them is (especially for managers and executives) very important. In order to be able to manage risks effectively, we use the help of risk analysis. It is divided into several parts, of which the first one, risk identification, represents a very difficult matter. In practice, it is possible to meet many types of risks. They are usually not isolated. We can meet them as a complex of several types of risks. Among the risks that are currently often discussed (in connection with increasing importace of information and development of information technologies), are included information risks. This type of risk has been studied in relation to many areas of human activity. Accounting is a scientific discipline, whose faultless functioning in practice is significant for ensuring smooth running of the company. Better utilization and adaptation of existing information coming from managerial and financial accounting to the needs of risk management can be seen as a topic of future potential. Therefore, I believe that the analysis of including information risk management among other business activities being conducted within this area, is a topic which would be appropriate to continue to deal with in detail. This study describes the relationship between accounting and information management. The analysis is prepared more theoretically using deduction and literature review. The findings of proposed qualitative research may be used as a starting point for more extensive research.
Klíčová slova

Zpět

Patička