Přejít k obsahu


Středověká keramika jako prostředek k behaviorální a sociální intepretaci stratigrafických situací na příkladu města Českých Budějovic

Citace:
ČAPEK, L. Středověká keramika jako prostředek k behaviorální a sociální intepretaci stratigrafických situací na příkladu města Českých Budějovic. Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Archeologické stratigrafie nejsou v pojetí I. Hoddera a P. McAnany jen pasivní zásobárnou archeologických dat, ale jsou i fyzickým médiem, které zahrnuje tvorbu řady sociálních procesů, genealogií praktik a palimpsestů činností probíhající v čase. Stratigrafie středověkých měst byly utvářeny řadou procesů vytvářející charakteristické souvrství akumulovaného primárního, sekundárního, terciárního a de facto odpadu (v pojetí behaviorální archeologie), jenž se v zastavěném městském prostředí hromadil jako důsledek intencionálního a neintencionálního chování obyvatel středověkých měst. Jednotlivé kategorie odpadu se projevují odlišnými vlastnostmi ve fragmentarizaci, kumulaci, distribuci a diverzitě artefaktů u různých typů městských uloženin a kontextů. Prostředkem k poznání behaviorálních struktur jednotlivých archeologických kontextů je středověká keramika, kterou lze studovat s ohledem na její kvalitativní a kvantitativní vlastnosti. Středověká keramika umožňuje nejen datování stratigrafických procesů v čase, ale je i východiskem k jejich sociální intepretaci. Příkladová studie modelového řešení vychází z rozboru středověké keramiky a stratigrafických situací na dvou středověkých městských parcelách v Českých Budějovicích.
Klíčová slova

Zpět

Patička