Přejít k obsahu


František Graus a československá poválečná historiografie

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. František Graus a československá poválečná historiografie. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Academia, 2013, 348 s. ISBN: 978-80-200-2243-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Frantisek Graus and czechoslovak postwar historiography
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Academia
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie pojednává o přední osobnosti československého oficiálního dějepisectví druhé poloviny minulého století - profesoru Františku Grausovi. Autorka se snaží o vykreslení procesu proměny naší poválečné historické vědy na pozadí životního příběhu vědce, jehož dílo se stalo základem oficiálního poúnorového historického diskurzu a jehož složitý osud zrcadlí úděl značné části inteligence minulého století zmítané ideovými a politickými zvraty. Text vychází z dostupných pramenů v archivech českých, německých a švýcarských, z Grausovy pozůstalosti uložené v univerzitním archivu v Basileji, z Grausova díla a z množství pamětnických výpovědí a korespondence. Autorka sleduje především Grausovo působení v rámci československé historické vědy, poemigrační období je zde pojednáno zběžně, spíše z hlediska přetrvávajících vztahů k české dějepisecké obci a kontaktů s ní.
Abstrakt EN: The monography deals with the leading personality of the Czechoslovak official historiography of the second half of the last century - Professor Frantisek Graus. The authoress tries to portray the process of transformation of our post-war history of science against the background of the life story of a scientist whose work became the basis of the official historical discourse of post-February and whose complicated fate mirrors the destiny of large part of the intelligentsia during the last century buffeted by the ideological and political twists. Text based on available sources in the archives of the Czech, German and Swiss, of the Graus's papers housed in the University Archives in Basel, of the Graus's work and the amount of eyewitness testimony and correspondence. The authoress focuses mainly Graus's function within the Czechoslovak historical science, post-migration period is discussed briefly here, but rather in terms of persistent relations to Czech historian community and contacts with.
Klíčová slova

Zpět

Patička