Přejít k obsahu


K plzeňským kořenům historika a politika Kamila Krofty

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. K plzeňským kořenům historika a politika Kamila Krofty. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2013, roč. 27, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1211-6068
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To Pilsen Roots of Historian and Politician Kamil Krofta
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek je věnován několika poutům Kamila Krofty k jeho rodnému Plzeňskému kraji. To je výsledkem původního výzkumu pro další studie na toto téma. První odkaz je osobnost Kroftova otce Josefa. Ačkoliv pocházel z prostých poměrů, byl jednou z nejvýraznějších osobností v druhé polovině dvacátého století, ovlivněn Plzní a jejími politickými a sociálně-kulturními akcemi. Jako dlouholetý člen českého zemského sněmu a říšské rady byl Krofta senior jedním z politiků, kteří připravovali klima pro budoucí nezávislost národa. Otcovi vlastenecké a politické názory můžeme rozpoznat v Kroftově postojích během jeho celého aktivního života. Další část práce je věnována dvěma místům v Plzni, která tvoří nedílnou součást jeho života a kombinuje ji s místy v rodné zemi, když byly vysoké diplomatické povinnosti odkloněny. Rodinný letní dům v Richardově a mlýn jeho manželky v Ejpovicích, kde zůstal během okupace jsou místa, která se uložila hluboko v Kroftově duši.
Abstrakt EN: This paper is devoted to several bonds of Kamil Krofta and his native Pilsen region. It is the result of initial research for next study on this topic. The first link is the personality of Krofta's father Joseph. Although derived from simple ratios, he was one of the most outstanding personalities in the second half of the twentieth century influenced Pilsen and its political and socio-cultural events. As a longtime member of the Czech Provincial Assembly and the Imperial Council was Krofta senior to politicians who prepared the climate for future independence of the nation. Father's patriotic and politicial education we can recognize at Krofta's attitudes throughout his active life. Another part of the paper is devoted to two sites on Pilsen, which formed an integral part of his life and combining it with the native land even when it was the obligation of high diplomacy diverted away. Family summer house Richardovand his wife's mill in Ejpovice, where he remained under occupation are places stored deep in Krofta's soul.
Klíčová slova

Zpět

Patička