Přejít k obsahu


Testování normality ze zaokrouhlených dat

Citace:
FRIESL, M. Testování normality ze zaokrouhlených dat. Informační bulletin České statistické společnosti, 2013, roč. 24, č. 3-4, s. 37-44. ISSN: 1210-8022
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing normality from grouped data
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Česká statistická společnost
Autoři: Mgr. Michal Friesl Ph.D.
Abstrakt CZ: Stojíme před úkolem provést test dobré shody s normálním rozdělením na základě pozorování seskupených do intervalů --- pozorována jsou např. zaokrouhlená data, v našem případě celočíselná. Rozdělení může mít malý rozptyl (směrodatnou odchylku srovnatelnou s šíří intervalů), rozsah výběru může být malý a pozorování cenzorovaná. Pomocí simulací zvážíme použití variant Kolmogorovova-Smirnovova testu a chí-kvadrát testu dobré shody a navrhneme randomizovanou variantu.
Abstrakt EN: We face a task to test the goodness of fit with the normal distribution based on observations grouped into intervals --- we observe rounded data, in our case integer. Distribution may have a small dispersion (standard deviation comparable to the width of intervals), the sample size may be small and data censored. Using simulations, we consider appropriateness of variants of Kolmogorov-Smirnov test and the chi-square test of goodness of fit and propose a randomized variant.
Klíčová slova

Zpět

Patička