Přejít k obsahu


Novela zákoníku práce a nový občanský zákoník

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Novela zákoníku práce a nový občanský zákoník. In Pracovní právo 2013. Pracovní právo a nový občanský zákoník. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 40-49. ISBN: 978-80-210-6718-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Labor code novel and the new civil code Labor code novel and the new civil code Labor code novel and the new civil code Labor code novel and the new civil code Labor Code novel and the new Civil Code
Rok vydání: 2013
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: V poměrně krátké době před nabytím účinností nového občanského zákoníku došlo k přijetí doprovodné legislativy, s níž souvisí určitý stupeň možného vzniku nejasností při její praktické aplikaci. Jakkoli se jeví základní vymezení vztahu zákoníku práce a nového občanského zákoníku beze změn, je v kontextu nového občanského zákoníku nezbytné znovu vymezit postavení pracovněprávních vztahů jako zvláštního druhu závazkových vztahů vznikajících při výkonu závislé práce neboť v porovnání se zákoníkem práce je úprava závazků v NOZ širší, obecné povahy. Autorka se v příspěvku zabývá otázkami míry účinku rekodifikace soukromého práva na pracovněprávní vztahy zejména ve vztahu úpravy závislé práce jako závazkového vztahu výrazně vybočujícího z rámce závazkových vztahů občanskoprávní povahy, a rovněž otázkami aktuálního výkladu subsidiárního použití občanského zákoníku s akcentem na výchozí principy zákoníku práce.
Abstrakt EN: In a relatively short term before the effective date of the new Civil Code, the supporting laws were accepted that bring with them a certain level of possibility of creating uncertainties as to their practical application. While the basic definition of relationship between the Labor Code and the Civil Code might appear unchanged, in the context of the new Civil Code it is necessary to redefine the status of the labor-law relationships as a special type of contractual relationships created during the performance of dependent work, as, in comparison to the Labor Code, the regulation of obligations in the new Civil Code is broader and more general in nature. The author of this article deals with the questions of the degree of effect the recodification of the private law will have on the labor-law relationships, particularly in relation to the regulation of the dependent work as a contractual relationship considerably deviating from the framework of the contractual relationships of the civil-law nature; as well as the questions of the current interpretation of the subsidiary use of the Civil Code with the accent on the default principles of the Labor Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička