Přejít k obsahu


Linear and nonlinear optical properties for AA and AB stacking of carbon nitride polymorph (C3N4)

Citace:
AL-JAARY, A., KHAN, S., AULUCK, S. Linear and nonlinear optical properties for AA and AB stacking of carbon nitride polymorph (C3N4). RSC Advances, 2014, roč. 4, č. 23, s. 11967-11974. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Linear and nonlinear optical properties for AA and AB stacking of carbon nitride polymorph (C3N4)
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , S. Auluck
Abstrakt CZ: Lineární a nelineární optické vlatnosti AA a AB uspořádání na polymorfním nitridu uhlíku byly vypočteny metodou all electron full potential linear augmented plane založenou na density functional theory. Komplexní část dielektrické funkce je vypočtena s použitím nedávno upravený Becke a Johnsona ( MBJ) aproximace , která dává lepší optickou mezeru ve srovnání s Ceperley - olše ( CA ), lokální hustoty aproximace ,Perdew - Burke - Ernzerhof generalizované gradientové aproximace , aEngel - Vosko zobecnit gradientu přiblížení . Komplexní dielektrická funkce a jiné optické konstanty , jako je index lomu , koeficient absorpce , odrazu a ztrátové funkce energie jsou vypočteny a detailně rozebrány. Vypočtená jednoosá anizotropie ( -1,06 a -1,04 ) poskytuje maximální hodnotu dvojlomu ( -0,89 a -0,87 ), která zvyšuje vhodnost jak AA a AB uspořádání pro generování druhé harmonické .Vypočtené hodnoty druhého řádu komponenty | χ ( 2 ) 333 ( ω ) | na statickém limitu jsou 19,4 pm V - 1 a 59,6 hod. V- 1 pro AA a AB uspořádání , které se zvyšuje na 34,2 hod. V - 1 a 106,7 hod. V -1 při λ = 1064 nm . První hyperpolarizability β333 ( ω ) pro AA a AB uspořádání C3N4 pro dominantní složku | χ ( 2 ) 333 ( ω ) | na statickém limitu jsou vypočteny v tomto pořadí ( 1,6 × 10-30 esu a 9,6 × 10-30 esu ) .
Abstrakt EN: The linear and nonlinear optical susceptibilities of AA and AB stacking of the carbon nitride polymorph were calculated using the all electron full potential linear augmented plane wave method based on density functional theory. The complex part of the dielectric function is calculated using the recently modified Becke and Johnson (mBJ) approximation which gives a better optical gap in comparison to the Ceperley–Alder (CA) local density approximation, the Perdew–Burke–Ernzerhof generalized gradient approximation, and the Engel–Vosko generalized gradient approximation. The complex dielectric function and other optical constants like refractive index, absorption coefficient, reflectivity and energy loss function are calculated and discussed in detail. The calculated uniaxial anisotropy (−1.06 and −1.04) gives a maximum value of birefringence (−0.89 and −0.87) which increases the suitability of both AA and AB stacking for a large second harmonic generation. The calculated second order susceptibility tensor components |χ(2)333(ω)| at the static limit are 19.4 pm V−1 and 59.6 pm V−1 for AA and AB stacking which increases to 34.2 pm V−1 and 106.7 pm V−1 at λ = 1064 nm. The first hyperpolarizability β333(ω) for AA and AB stacking C3N4 for the dominant component |χ(2)333(ω)| at the static limit are calculated to be (1.6 × 10−30 esu and 9.6 × 10−30 esu) respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička