Přejít k obsahu


Základní otázky vzájemných vztahů bytového spoluvlastnictví a jiných druhů spoluvlastnictví

Citace:
DVOŘÁK, T. Základní otázky vzájemných vztahů bytového spoluvlastnictví a jiných druhů spoluvlastnictví. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 8, s. 273-277. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic questions of mutual relations of housing ownership and other types of co-ownership
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá složitou a věcně prakticky v odborné právnické literatuře nezpracovanou problematikou vzájemných vztahů bytového spoluvlastnictví k jiným druhům spoluvlastnictví, a to konkrétně k těm, které mají právní konsekvenci pro oblast bytového spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů). Význam této problematiky je značný, neboť tyto vztahy postavil zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 na zcela nový zákonný základ.
Abstrakt EN: This article deals with the complex and factually practically in the professional legal literature unprocessed issues of mutual relations of housing co-ownership of other types of ownership, namely those that have legal consequences for the area of housing ownership (co-ownership, common joint assets of husbands). The importance of this issue is significant because these relationships built Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, with effect from 1. 1. 2014 brand new legal basis.
Klíčová slova

Zpět

Patička