Přejít k obsahu


Density of states, optical and thermoelectric properties of perovskite vanadium fluorides Na3VF6

Citace:
AL-JAARY, A., AZAM, S. Density of states, optical and thermoelectric properties of perovskite vanadium fluorides Na3VF6. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, roč. 358-359, č. květen 2014, s. 16-22. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Density of states, optical and thermoelectric properties of perovskite vanadium fluorides Na3VF6
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Sikander Azam M.Sc.
Abstrakt CZ: Elektronická struktura, hustota náboje a Fermiho plocha sloučeniny Na3VF6 byly přezkoumány metodou density functional theory ( DFT ). Plného využití potenciálu lineární rozšířený způsob rovinnou vlnu , jsme použili lokální hustoty přiblížení ( LDA ) , generalized gradient approximation ( GGA ) a Engel - Vosko GGA ( EVGGA ) k výměně koleračních potenciálů Kohn - Sham rovnice . Výpočet ukazuje, že Na3VF6 sloučenina má kovový charakter a energii Fermi ( EF ), je hodnocena ve vybuzeném Vd stavu . Vypočtená hustota stavů na EF jsou asi 18,655 , 51,932 a 13,235 státy / eV , a lineární nízkoteplotní elektronický specifický koeficient prostupu tepla ( γ ) je 3,236 mJ/mol-K2 , 9,008 mJ/mol-K2 a 2.295 mJ/mol-K2 pro LDA , GGA a EVGGA , resp . Fermiho plocha se skládá ze dvou vrstev . Chemická vazba na Na3VF6 sloučeniny je analyzována prostřednictvím metody electronic charge density in the (1 1 0) crystallographic plane. Optické konstanty a tepelné vlastnosti byly také vypočteny.
Abstrakt EN: The electronic structure, charge density and Fermi surface of Na3VF6 compound have been examined with the support of density functional theory (DFT). Using the full potential linear augmented plane wave method, we employed the local density approximation (LDA), generalized gradient approximation (GGA) and Engel–Vosko GGA (EVGGA) to treat the exchange correlation potential to solve Kohn–Sham equations. The calculation show that Na3VF6 compound has metallic nature and the Fermi energy (EF) is assessed by overlapping of V-d state. The calculated density of states at the EF are about 18.655, 51.932 and 13.235 states/eV, and the bare linear low-temperature electronic specific heat coefficient (γ) is found to be 3.236 mJ/mol-K2, 9.008 mJ/mol-K2 and 2.295 mJ/mol-K2 for LDA, GGA and EVGGA, respectively. The Fermi surface is composed of two sheets. The chemical bonding of Na3VF6 compound is analyzed through the electronic charge density in the (1 1 0) crystallographic plane. The optical constants and thermal properties were also calculated and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička