Přejít k obsahu


The density functional study of electronic structure, electronic charge density, linear and nonlinear optical properties of single crystal alpha-LiAlTe2

Citace:
AL-JAARY, A., KHAN, W. The density functional study of electronic structure, electronic charge density, linear and nonlinear optical properties of single crystal alpha-LiAlTe2. Journal of Alloys and Compounds, 2014, roč. 592, č. 15.04.2014, s. 92-99. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The density functional study of electronic structure, electronic charge density, linear and nonlinear optical properties of single crystal alpha-LiAlTe2
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Wilayat Khan M.Sc.
Abstrakt CZ: Self - konzistentní výpočty se provádí za využití metody full potential linear augmented plane wave ( FP - LAPW ) a technika je založená na based on density functional theory ( DFT ) , řeší strukturu elektronická pasmové struktury , hustoty stavů , elektronickou hustotu náboje , lineární a nelineární optické vlastnosti z α - LiAlTe2 sloučeniny s tetragonální symetrii s prostorem skupiny I4 ¯ 2d . Elektronická konstrukce je vypočtena s použitím přístupu založeného na metodách Ceperley Alder local density approach( CA - LDA ) Perdew Burke and Ernzerhof generalize gradient approach ( PBE - GGA ) , Engel–Vosko generalize gradient approach ( EVGGA ) a modified Becke Johnson approach ( MBJ ) .Výpočty pásové struktury z ( α - LiAlTe2 ) znázorňují polovodičovou povahu s přímým zakázaným pásmem 2,35 eV ( LDA ) , 2,48 eV ( GGA ) , 3,05 eV ( EVGGA ) a 3,13 eV ( MBJ) , což je srovnatelné s experimentální hodnotou . Vypočtená elektronická hustota náboje ukazuje iontové interakce mezi Te a Li atomy a polární interakce kovalentní mezi Al a Te atomy . Některé optické vlastnosti, jako dielektrické konstanty , index lomu , odrazivosti a ztrátové funkce energie byly vypočteny a analyzovány na základě elektronové struktury . Sloučenina α - LiAlTe2 poskytuje značnou negativní hodnotu dvojlomu -0,01. Pozorované anizotropie lineárních optických vlastností, zlepšují nelineární optické vlastnosti . Symbol χabc ( 2 ) ( ω ) představuje druhý řád nelineární optické vnímavosti , mají šest nenulových složek v této symetrii ( tetragonal ) , které se nazývají : 1 2 3, 2 1 3 2 3 1 1 3 2 , 3 1 2 a 3 2 1 , ve které je 1 2 3 dominantní a má hodnotu 26.49 h / V.
Abstrakt EN: Self-consistent calculations is performed using the full potential linear augmented plane wave (FP-LAPW) technique based on density functional theory (DFT) to investigate the electronic band structure, density of states, electronic charge density, linear and non-linear optical properties of α-LiAlTe2 compound having tetragonal symmetry with space group I4¯2d. The electronic structure are calculated using the Ceperley Alder local density approach (CA-LDA), Perdew Burke and Ernzerhof generalize gradient approach (PBE-GGA), Engel–Vosko generalize gradient approach (EVGGA) and modified Becke Johnson approach (mBJ). Band structure calculations of (α-LiAlTe2) depict semiconducting nature with direct band gap of 2.35 eV (LDA), 2.48 eV (GGA), 3.05 eV (EVGGA) and 3.13 eV (mBJ), which is comparable to experimental value. The calculated electronic charge density show ionic interaction between Te and Li atoms and polar covalent interaction between Al and Te atoms. Some optical susceptibilities like dielectric constants, refractive index, extension co-efficient, reflectivity and energy loss function have been calculated and analyzed on the basis of electronic structure. The compound α-LiAlTe2 provides a considerable negative value of birefringence of −0.01. Any anisotropy observed in the linear optical properties which are in favor to enhance the nonlinear optical properties. The symbol χabc(2)(ω) represents the second order nonlinear optical susceptibilities, possess six non-zero components in this symmetry (tetragonal), called: 1 2 3, 2 1 3, 2 3 1, 1 3 2, 3 1 2 and 3 2 1 components, in which 1 2 3 is the dominant one having value 26.49 pm/V.
Klíčová slova

Zpět

Patička