Přejít k obsahu


Několik úvah k otázce, jak je tomu s členstvím bezpodílových spoluvlastníků podílu v obchodní korporaci po 1. 1. 2014

Citace:
DVOŘÁK, T. Několik úvah k otázce, jak je tomu s členstvím bezpodílových spoluvlastníků podílu v obchodní korporaci po 1. 1. 2014. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 3, s. 86-89. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some considerations on the question as is the case with membership undivided co-owner´s share in a business corporation after 1. 1. 2014
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá problematikou, zda po rekodifikaci obchodního práva provedené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, v těch případech, kdy je podíl v obchodní korporaci v společném jmění manželů, jsou oba manželé společnými společníky anebo zda je pouze jeden z manželů výlučným společníkem.
Abstrakt EN: This article deals with the issue of whether the re-codification of commercial law by Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (Act of business corporations), which came into force on 1 January 2014, in those cases where a business corporation share in the common property of spouses, both spouses are common shareholders or whether only one spouse is the sole shareholder.
Klíčová slova

Zpět

Patička