Přejít k obsahu


Automatic parameterized generation of test

Citace:
GANGUR, M. Automatic parameterized generation of test. In DIVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 55-64. ISBN: 978-80-7478-497-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic parameterized generation of test
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá návrhem a implementací generátoru testu z připravených otázek z různých oblastí. Struktura otázek v jednotlivých testech je řízena vstupními parametry, popsanými v návrhu. V dalším je navržen a popsán formát zadaných úloh, obsahující mimo jiné i základní prvky sazby matematických výrazů. Součástí vstupních dat jsou řídící informace s nastavenými parametry, které u každé otázky určují její zařazení do generovaného testu. Modulární architektura generátoru je implementována s podporou principů objektově-orientovaného programování s využitím zejména polymorfismu pro zajištění flexibilní funkcionality generátoru. Poté je objasněn algoritmus kombinace testových otázek s ohledem na vstupní řídící parametry aplikací prohledávání stromu otázek do hloubky backtrackingem. Na konec jsou ukázány možnosti výstupu generovaných testů v různých výstupních formátech.spolu s maticí podobnosti mezi jednotlivými variantami testů a návrhem nejvhodnější kombinace testů. Výstupy generátoru jsou prezentovány na příkladu úloh generovaných v požadovaném formátu a finální matici srovnání podobnosti jednotlivých skupin testů.
Abstrakt EN: The contribution deals with a proposal and implementation of a test generator from the prepared tasks of varied topics. The structure of questions in the individual tests can be controlled by input parameters which are described in the proposal. Then a simple format of an introductory bank of tasks containing, among others, also basic elements of the mathematical typesetting is proposed and described. Control information is also part of the input data which is complemented by parameters for each question influencing its listing in the generated tests. Together with the proposed modular architecture of the generator basic objects of its construction are described on the basis of the principles of the object-oriented programming and of the application of polymorphism by which flexible functionality of the generator is ensured. In the following part the process of solving a combination of the test questions according to the set parameters by means of the methods called depth-first search of tree and backtracking is illustrated. In the end the possibilities of choice of various output formats of the generated tests and the functionality of comparing the congruence of tests and the choice of the best test combinations are shown. The generator outputs are represented by an example of tasks generated in the required format, by a final matrix of the comparison of the congruence of the generated tests and by a proposal of a suitable combination of tests with regard to the requirement of minimizing the congruence between different test groups.
Klíčová slova

Zpět

Patička