Přejít k obsahu


Komunitní péče o šestinedělky

Citace:
KAŠOVÁ, L., LORENZOVÁ, E., JANOUŠKOVÁ, K. Komunitní péče o šestinedělky. In Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V.- ošetřovatelská péče ve 21. století. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 24-28. ISBN: 978-80-261-0363-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Community Care in Puerperium
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lucie Kašová , Mgr. Eva Lorenzová , Mgr. Kristina Janoušková
Abstrakt CZ: uhrn: V roce 2013 se podařilo získat grant v rámci Spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a Plzeňského kraje a vytvořit projekt Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí. Hlavním řešitelem byla Katedra ošetřovatelství a porodní asistence ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou, FN Plzeň. Cílem projektu bylo posouzení potřebnosti kontinuální zdravotní a psychosociální podpory žen v šestinedělí v domácím prostředí v Plzeňském kraji. Na projektu jsme pracovali od května do prosince 2013. Metodou experimentu byly porovnány dvě skupiny žen v šestinedělí. 100 žen jsme navštívili v komunitním prostředí. U každé ženy proběhly 3 návštěvy. Jedna v časném a dvě v pozdním šestinedělí. Pro porovnatelnost péče osmi porodními asistentkami byly vytvořeny standardy péče, shodná dokumentace a vybavení. Komparativní skupinu tvořilo 100 šestinedělek, které porodily ve stejném období a nebylo o ně ze strany porodních asistentek v domácím prostředí po propuštění z porodnice nikterak pečováno. Obě skupiny měly společné znaky – nezatíženou osobní anamnézu a porod bez následných závažných zdravotních komplikací. Výsledkem experimentu bylo skutečně potvrzení předpokladu o potřebnosti následné péče o šestinedělky v komunitním prostředí.
Abstrakt EN: In 2013 received a grant under the cooperation of the University of West Bohemia in Pilsen and the Pilsen region and create a project midwifery care about childbed in the home as to prevent health complications for women in the postpartum period. The principal investigator of the Department of Nursing and Midwifery, in collaboration with the Department of Gynecology and Obstetrics , University Hospital Pilsen. The aim of the project was to assess the need for continuous health and psychosocial support in postpartum women in the home environment in the Region . The project we worked from May to December 2013. Experiment method were compared two groups of women in the postpartum period. 100 women we visited in community settings . For each woman were 3 visits . One in the early and two late postpartum period. For comparability care of eight midwives were developed standards of care , consistent documentation and equipment. The comparative group consisted of 100 puerperal women who gave birth in the same period and was not about them by midwives at home after discharge from the hospital cared for in any way . Both groups had common characteristics - unburdened by personal history and childbirth without subsequent serious health complications. The result of the experiment was actually provided confirmation of the need for follow-up care of childbed in the community setting .
Klíčová slova

Zpět

Patička