Přejít k obsahu


Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914

Citace:
BALÍK, S. Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914. In Dny práva 2013 = Days of law 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-15. ISBN: 978-80-210-6814-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován disciplinárnímu řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914. Pilířem právní úpravy disciplinárního řízení byl v této době disciplinární statut vydaný pod č. 40/1872 ř. z., který nabyl účinnosti dne 1. dubna 1872. Disciplinární řízení bylo podle disciplinárního statutu z roku 1872 dvojinstanční. V prvním stupni byla příslušná disciplinární rada zřizovaná podle části II. statutu a ve druhém stupni Nejvyšší soud (část IV. statutu). Řízení bylo zahajováno i bez návrhu tehdy, jakmile se disciplinární rada dozvěděla, že se advokát nebo kandidát advokacie dopustil disciplinárního přestupku (§ 23 statutu). Příspěvek popisuje podrobnosti postupu řízení a přináší konkrétní příklady kárných provinění a disciplinárních trestů.
Abstrakt EN: The contribution deals with the disciplinary procedure against lawyers and legal candidates in Bohemia in years 1872-1914. The pillar of the legal regulation of the disciplinary procedure of this time was Disciplinary Statute issued under no. 40/1872 of Imperial Laws which came into effect on 1 April 1872. Disciplinary proceedings under the Disciplinary Statute of 1872 were of two instances. In the first instance there was the relevant disciplinary board established under Part II of the Statute and in the second instance the Supreme Court (Part IV of the Statute). Proceedings were initiated without a proposal as soon the disciplinary board learned that the lawyer or the legal candidate had committed a disciplinary offence (Section 23 of the Statute). The paper describes details of the procedure and brings concrete examples of the disciplinary offences and of the disciplinary punishments.
Klíčová slova

Zpět

Patička