Přejít k obsahu


The Fair Value Model for the Measurement of Biological Assets and Agricultural Produce in the Czech Republic

Citace:
HINKE, J., STÁROVÁ, M. The Fair Value Model for the Measurement of Biological Assets and Agricultural Produce in the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment, 17th Annual International Conference, Procedia Economics and Finance. Brno: Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, 2014. s. 213-220. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2212-5671
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Fair Value Model for the Measurement of Biological Assets and Agricultural Produce in the Czech Republic
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Marta Stárová Ph.D.
Abstrakt CZ: Oceňování jako stanovení hodnoty je velmi důležité v oblasti účetního výkaznictví majetku a zdrojů jeho krytí. Volba oceňovací základny může ovlivnit veškeré účetní údaje nezbytné pro rozhodování investorů, věřitelů, dodavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů, s cílem realizovat své plány. Příspěvek si klade za cíl, za prvé, popsat procesy hodnocení biologických aktiv a zemědělské produkce v souladu s Mezinárodním účetním standardu (IAS) 41 v jeho současném znění; za druhé, prezentovat výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu SGS 2013-040 názvem "paradigma vývoje ve 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů", a konečně, porovnat výsledky s řešením obsaženým v pracovním návrhu ED / 2013/8 Zemědělství (Navrhované změny IAS 16 a IAS 41). Tento návrh byl vydán Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) za účelem připomínkování, které má být přijato 28. října 2013. V příspěvku jsou obsaženy výsledky výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření na vzorku 104 zemědělských podniků, tyto výsledky byly porovnány s řešeními navrženými IASB. Cílem této práce je ověřit hypotézu, kterou lze formulovat takto: Názory většiny respondentů, zúčastněných v dotazníkovém šetření, jsou k použití reálné hodnoty pro ocenění biologických aktiv a zemědělské produkce zdrženlivé a tudíž nejsou v rozporu s řešením, který přijímá výše uvedený pracovní návrh.
Abstrakt EN: Measurement as value determination is very important in the field of property and financial sources reporting. Choice of measurement base influences all account- ing information necessary for making decisions of investors, creditors, suppliers, employees and other subjects in order to realize their plans. The paper aims firstly to characterize the processes of evaluation of biological assets and agricultural produce in accordance with International Accounting Stan- dard IAS 41 in its current wording, to present the results of research conducted within the project SGS 2013-040 titled: Paradigm of development in the 21 st cen- tury and its influence on the behaviour of economic subjects and further to compare findings of fact with the solutions contained in the Exposure Draft ED/2013/8 Agri- culture: Bearer Plants (Proposed Amendments to IAS 16 and IAS 41), which was published by the International Accounting Standards Board (IASB) for comment by 28 th October 2013. Within the paper the results of research conducted through a questionnaire sur- vey sample of 104 agricultural enterprises Pilsen and the Central Bohemia Region will be confronted with the proposed solutions IASB. The purpose of the paper will verify the hypothesis which can be formulated as follows: Opinions of most respondents, participating in the questionnaire survey, are understated for use of fair value measurement of biological assets and agricultural produce and therefore are not inconsistent with a solution that adopts the above Exposure Draft.
Klíčová slova

Zpět

Patička