Přejít k obsahu


Evaluation of Study Supports Used in Teaching Financial Accounting

Citace:
HINKE, J., SVOBODA, R. Evaluation of Study Supports Used in Teaching Financial Accounting. In Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management, 2014. s. 214-221. ISBN: 978-80-213-2468-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of Study Supports Used in Teaching Financial Accounting
Rok vydání: 2014
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Roman Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Výuka finančního účetnictví na vysokých školách se neobejde bez výukových pomůcek, resp. studijních opor. Cílem tohoto příspěvku je nejprve charakterizovat výukové pomůcky používané při výuce finančního účetnictví na FEK ZČU v Plzni, dále definovat, které z těchto pomůcek splňují kritéria studijních opor, prezentovat výsledky výzkumu zaměřeného na hodnocení těchto studijních opor a na závěr informovat o inovacích, které jsou na FEK ZČU v Plzni v rámci studijních opor připravovány. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumu, který byl prováděn v letech 2012 - 2013 prostřednictvím dotazníkového šetření. Toto šetření poukázalo na skutečnost, že studenti upřednostňují teoreticko - aplikační odborné knihy před e-learningem, dále definovalo klady a zápory obou uvedených studijních opor a charakterizovalo způsoby, kterými studenti řeší situaci, kdy jim studijní pomůcky neposkytnou úplnou či dostatečnou bázi informací nezbytnou k pochopení problematiky.
Abstrakt EN: Teaching financial accounting at universities cannot do without teaching aids, or more precisely study supports. This paper aims first to characterize the teaching aids used in teaching financial accounting at the FEK UWB in Pilsen, then to define which of them fulfil the criteria of study supports, to present the results of research focusing on the evaluation of these supports, and finally to inform about innovations being prepared in the supports at the FEK UWB in Pilsen. The paper presents partial results of the research conducted in the 2012 - 2014 years through a questionnaire survey. This survey pointed to the fact that students prefer professional books to e-learning, it also defined the advantages and disadvantages of the two study supports and characterized ways in which students solve a situation when their study aids fail to provide them with complete or adequate information necessary for understanding the issues.
Klíčová slova

Zpět

Patička