Přejít k obsahu


Problematika prostředí s nebezpečím výbuchu u dřevozpracujících technologií

Citace:
ČESÁNEK, J., BÍCOVÁ, K., MELICHAR, M. Problematika prostředí s nebezpečím výbuchu u dřevozpracujících technologií. In 5. Mezinárodní konference ICTKI 2014: Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP), 2014. s. 40-48. ISBN: 978-80-7414-679-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Issue of explosive atmosphere in woodworking technologies
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP)
Autoři: Bc. Jiří Česánek , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Martin Melichar Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá jedním z největších rizik u veškerých dřevozpracujících technologií a to problematikou s nebezpečím výbuchu. Touto problematikou se blíže zabývá norma 94/9/ES ATEX, která je zde rovněž více vyspecifikovaná. V normě jsou popsány požadavky jak na výrobce, tak i na obsluhu, co se týče ochrany zdraví a také bezpečnosti. V článku jsou popsány tři základní složky potřebné pro vytvoření takové atmosféry, značky jak pro označení výskytu výbušné atmosféry, tak i označení stroje, který může v této atmosféře pracovat. Dále jsou zde vypsány jednotlivé zóny výbušné atmosféry a jednotlivé zdroje iniciace, které jmenuje již zmíněná norma ATEX. Následně je zde popsána analýza rizik, která je pro konstrukci a následnou možnost umístění zařízení do takovéhoto prostředí rozhodující spolu s ukázkou aplikace analýzy na jedno konkrétní zařízení vyráběné firmou SG strojírna s.r.o. v Sušici. V závěru je shrnuto, co je nutné dělat, když i přes všechna opatření bude pořád eventuelně hrozit výbuch.
Abstrakt EN: This article deals with the issue of potentially explosive atmospheres which poses one of the biggest risks of all woodworking technologies. This issue is addressed and specified in detail in ATEX 94/9/EC standard. The standard describes the requirements in terms of health and safety for both the manufacturer and the operator. The article decsribes three basic constituent parts needed to create such atmosphere, marks for designation of explosive atmospheres and marks for machine labeling to specify that the machine can operate in this atmosphere. Furthermore, the article lists various zones of explosive atmospheres and different ignition sources stated also in ATEX standard. Subsequently, the article describes risk analysis, which is decisive for the construction and subsequent possibility of placing the machine in this critical environment, and analysis application example of one particular machine manufactured by SG Strojírna s.r.o. Sušice. The conclusion summarizes what must be done, when despite all the measures will still possibly threaten explosion.
Klíčová slova

Zpět

Patička