Přejít k obsahu


Daňové trestné činy

Citace:
KOCINA, J. Daňové trestné činy. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 358 s. ISBN: 978-80-7380-442-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tax Offences
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Monografie je věnována problematice trestných činů spočívajících v závažných porušení předpisů daňového práva. Důraz je kladen na platnou právní úpravu. Rozebrány jsou jednotlivé skutkové podstaty tzv. daňových trestných činů, dále jejich vývojová stádia a důvody zániku trestní odpovědnosti, zejména institut účinné lítosti. V souvislosti se zpracovávaným tématem je věnována pozornost též trestní odpovědnosti právnických osob. Součástí publikace je také analýza německé a slovenské právní úpravy daňových deliktů.
Abstrakt EN: The monograph is devoted to the offenses consisting in serious infringements of tax law. An emphasis is placed on the contemporary legal regulation. It analyzes the individual merits of the tax offenses, as well as their developmental stages and reasons for termination of criminal responsibility, particularly the institute of repentance. In relation to the researched topic the attention is also given to the criminal liability of legal persons. The publication also includes an analysis of German and Slovak legislation of tax offenses.
Klíčová slova

Zpět

Patička