Přejít k obsahu


Aspekty řízení inovací v kontextu ekonomického řízení příspěvkové organizace

Citace:
ČERNÁ, M. Aspekty řízení inovací v kontextu ekonomického řízení příspěvkové organizace. In Trendy v podnikání 2013 - Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 44-50. ISBN: 978-80-261-0321-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aspects of innovation management in the context of economic management within the funded organization
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Změny tržního prostředí vedou k rostoucímu úsilí společností zvyšovat svou konkurenceschopnost. Úspěch nebo neúspěch takových snah přímo závisí na faktorech, kterými jsou například typ ekonomického subjektu, podnikatelský sektor, dostupné zdroje, předpokládané výstupy nebo legislativní podmínky. Inovace je hnací silou podnikání. Přístup k inovačním aktivitám se liší subjekt od subjektu, země od země. Pozitivní přístup k inovacím mají zejména malé a střední podniky. V případě příspěvkové organizace mohou být inovace prováděny jen v omezeném rozsahu. Inovační aktivity jsou limitovány dostupnými finančními zdroji, požadavky na lidské zdroje, časovými možnostmi a externími faktory jako jsou politické prostředí, veřejné mínění nebo plánované budoucí aktivity zakladatele příspěvkové organizace.
Abstrakt EN: Changes in market environment lead to increase in companies efforts to imporove their competitiveness. Success or failure of these efforts depends directly on factors like type of economic subject, business sector, available sources, expected outcomes or legislative conditions. Innovation is said to be the driving force of business. Approach to innovative activities differs entity to entity, country to country. Positive approach to innovative activities have mainly the SMEs. In a case of funded organization, innovation can be implemented only to the limited extent. Innovative activities are limited by available funds, requirements on human resources, time requirements and external factors like political conditions, public view on the investment or planned future activities of the founder of funded organization.
Klíčová slova

Zpět

Patička