Přejít k obsahu


Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu

Citace: PAŘÍZKOVÁ, A., FRÝBERT, J. Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu. Sociální práce = Sociálna práca, 2014, roč. 14, č. 2, s. 87-104. ISSN: 1213-6204
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Do We Work with Roma People? Research of Ethnicity and Nationality of Outreach Program Clients
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D. , PhDr. Jiří Frýbert
Abstrakt CZ: Neziskove? organizace, ktere? definuji? v projektech ci?lovou skupinu, tak velice c?asto c?ini? na za?klade? etnicity klientu?. Pro znac?ne? mnoz?stvi? organizaci? jsou tak jejich klienti prima?rne? definova?ni jako Romove?. Ci?lem textu je konfrontovat perspektivu instituci?, kdy az? pr?i?lis? c?asto docha?zi? k automaticke?mu kategorizova?ni? lidi? na za?klade? urc?ity?ch znaku?, s pohledem samotny?ch klientu? a definici? jejich vlastni? identity. Zaji?ma? na?s tedy to, zda klienti vidi? sami sebe tak, jak je vidi?me my. Z pohledu toho, zda jsou, c?i nejsou Romove?. Be?hem let 2009 a 2010 jsme prova?de?li pru?zkum mezi klienty nas?i? organizace (tere?nni? program pro uz?ivatele drog a osoby z?ivi?ci? se prostituci?), kdy jsme se formou anketni?ho dotazova?ni? ptali na jejich subjektivni? pohled na sebe same?. Zi?skali jsme pr?es 400 odpove?di?, ktere? ukazuji? na sloz?itost a nejednoznac?nost cele? problematiky. Definice klienta na za?klade? urc?ity?ch, stereotypne? uz?i?vany?ch fyziognomicky?ch znaku? nemusi? by?t, a c?asto neby?va?, v souladu s jeho vlastni? identitou.
Abstrakt EN: Non-profit organizations which define target group in their projects, very often do so based on the ethnicity of their clients.The clients of a significant number of organizations are defined primarily as Roma. The purpose of this text is to confront the perspective of organizations, which often automatically categorize their clients on the basis of certain features, with the view of the actual clients and their own definition of their ethnicity. Thus we are interested in whether the clients ?perceive themselves the same way they are perceived by us, as being Roma or not. During the years 2009 and 2010 we conducted research among clients of our organization (an outreach program for drug users and persons who rely on prostitution to make a living); we were inquiring about their subjective view of themselves through a questionnaire. We received over 400 responses which show the complexity and ambiguousness of the issue. The definition of a client based on certain stereotypically used physiognomic features does not have to be, and often is not, in accordance with their own identity.
Klíčová slova

Zpět

Patička