Přejít k obsahu


Reminiscence therapy

Citace:
HOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, Z. Reminiscence therapy. In Proceedings in Scientific Conference - Scieconf 2014. Zilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. s. 179-183. ISBN: 978-80-554-0891-0 , ISSN: 1339-3561
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reminiscence therapy
Rok vydání: 2014
Místo konání: Zilina
Název zdroje: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
Autoři: PhDr. Jana Horová , Mgr. Zuzana Šafránková
Abstrakt CZ: Práce se zabývá vlivem reminiscenční terapie na možné zpomalení progrese syndromu demence Prezentuje výsledky přínosu pravidelných týdenních strukturovaných aktivizačních setkání formou reminiscencí s klienty gerontopsychiatrického oddělení, prováděných po dobu tří měsíců. Evaluační analýza zahrnuje komparaci výsledků kognitivních testů (Mini-Mental State Examination) a testů ošetřovatelské zátěže (podle Svanborga, modifikovaný Staňkovou) u klientů gerontopsychiatrického oddělení, kteří se pravidelně účastnili strukturovaných reminiscenčních setkání. Výsledky jsou dále srovnány s kontrolní skupinou.
Abstrakt EN: This manual deals with the influence of reminiscence therapy on possible progression´s slowdown of dementia syndrome. It presents benefit results of periodical weekly structured activation meeting in the form of the reminiscence with the clients of geronto-psychiatric ward that were executed for a period of three months. The evaluation analyze includes comparing of cognitive tests ‘results (Mini-Mental State Examination) and of nursing stress tests ‘results (according to Svanborg, modified by Staňková) by clients of geronto-psychiatric ward that were regulary participated in structured reminiscence meetings. The results are further compared with the control group.
Klíčová slova

Zpět

Patička